De textos i miralls: un taller de biblioteràpia

Dates i horari
Els dilluns 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre, i 6 i 13 de novembre de 2023, de 18.30 a 20.30 hores
Durada
14 hores presencials i 11 de no presencials
Nombre d’alumnes
15 Places
Lloc
Edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. Aula 18. Palma
Destinataris
Persones interessades en la lectura, l'escriptura, la salut mental i la gestió emocional. Població adulta general, estudiants, docents, persones amb malalties cròniques d’etiologia diversa, col·lectius específics, etc.
Preu
 de franc
Matrícula                                                
 

Dinamització

Maria A. Mesquida Jaume, filòloga i professora. Actualment, investiga en la seva tesi doctoral sobre els usos terapèutics de la lectura, l’escriptura i la literatura aplicats a l’àmbit de la salut mental en persones adultes. 

Introducció 

Aquest taller neix en el context de la investigació per a la tesi doctoral en curs de Maria A. Mesquida «Usos terapèutics de la literatura, la lectura i l'escriptura. Una visió global de la biblioteràpia, anàlisi de casos referits a salut mental i una proposta d'aplicació» (inscrita al Doctorat en Filologia i Filosofia de la Universitat de les Illes Balears). El taller explorarà quins són els beneficis que poden aportar la literatura, l'escriptura i la lectura en general al benestar de les persones, així com també les repercussions, la identificació i gestió emocional, l'autoconeixement, etc. 

Les sessions aniran encaminades, per una banda, a la lectura i comentari de fragments de textos literaris que permetin aprofundir en les necessitats i objectius del grup mitjançant processos d'anàlisi i d'identificació amb el text. Per l’altra, de manera combinada també es faran activitats breus d'escriptura creativa. 

Objectius 

En primer lloc, aquest taller té per objectiu observar i analitzar de quina manera els textosliteraris poden interactuar amb el receptor i incidir en el benestar de les persones. En segon lloc, es pretén generar un camp nou d'exploració i estudi en aquesta direcció, a més d'oferir una oportunitat d'implantació a l'àmbit social i sociosanitari. En darrer lloc, es vol obrir un espai que pugui aportar als participants un context de reflexió procliu a l'adquisició d'eines i habilitats útils amb vista a la identificació i gestió emocional.

Lectures  

Es treballarà amb una selecció de fragments d’obres diverses: 

  • L’elegància de l’eriçó, de Muriel Barbery 
  • La vida que aprenc, de Carles Capdevila 
  • Macbeth, de W. Shakespeare 
  • Persèpolis, de M. Satrapi 

Metodologia 

Es posaran en pràctica diversos formats d'aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu. La metodologia es basarà en l'aprenentatge a partir del diàleg i la posada en comú de les lectures compartides. 

Els assistents hauran d'emplenar un qüestionari d'opinió sobre el desenvolupament de tota l'activitat. 

Certificació 

Per obtenir el crèdit ECTS, els participants han de complir els requisits següents: 

  1. Assistir al 85 per cent del total d’hores.
  2. Participar de manera activa en la tertúlia literària dialògica. 
  3. Redactar unes petites entrades al microblogMedium amb cadascuna de les lectures proposades. De manera alternativa, es pot generar una sola tasca que aplegui aspectes comuns de moltes de les lectures mitjançant l'eina <https://sway.office.com>. Els resultats de la transferència es mesuraran amb una coavaluació entre el docent i l'alumne mitjançant una rúbrica. 

Per obtenir Formació Permanent del Professorat:

  • Podeu tramitar la sol·licitud de reconeixement com a itinerari d'autoformació, seguint les instruccions que trobareu en aquest enllaç.

L’activitat té el suport del grup de recerca LiCETC i es vincula al projecte de recerca La poesia catalana contemporània des de la perspectiva dels estudis afectius (Ministeri de Ciència i Innovació PID2019-105083GB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033).