Formulari d'inscripció als cursos del SAC

Pensau que si no feu el pagament en el termini establert, la vostra inscripció no serà vàlida
(Els camps marcats amb * són obligatoris)


 

 
 

Recordau que heu d'enviar la documentació pertinent (fotocòpia DNI, rebut pagament, fotocòpia carnet UIB) a l'adreça <cursos@uib.es>

ATENCIÓ: Els alumnes que facin la inscripció al curs sense haver fet prèviament el pagament no seran matriculats fins que no comuniquin el pagament als serveis administratius de l’edifici Sa Riera.  
El fet de realitzar la inscripció sense haver fet el pagament no dóna dret a la reserva de plaça.
La matrícula quedarà definitivament formalitzada una vegada fet el pagament i comunicat aquest als serveis administratius de Sa Riera.
Podeu confirmar el pagament del curs enviant un correu electrònic a <cursos@uib.es> juntament amb el resguard bancari, o mitjançant fax al núm.: 971 17 24 35, o personalment als serveis administratius de l’edifici Sa Riera.

**NRP (l'han d'emplenar els professors d'ensenyament mitjà i els mestres en actiu per a l'obtenció del reconeixement de crèdits de formació permanent de professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, si pertoca)

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.