IX edició d'Estudis Medievals. El món del Llibre a l'Època Medieval

 


 

Lloc
Sala d’actes de Son Lladó, campus universitari (UIB)
Places
150 alumnes
Dates
1 i 8 d’abril de 2022
Horari
Dia 1, de les 9 a les 13 hores i de les 15.30 a les 18 hores. Dia 8, de les 9.30 a les 14 hores.
Durada
10 hores
Preu
25 € comunitat universitària i 45 € persones externes
Destinataris
Estudiants universitaris i acadèmics. Obert al públic en general.
Alumnes dels graus d’Història, d’Història de l’Art, de Llengua i Literatura Catalanes, alumnes del Màster de Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura, i del Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, i alumnes del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia; com també qualsevol persona de la comunitat universitària o extrauniversitària que estigui interessada en el tema.
Aquest curs s’inclou com a activitat formativa específica del Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia, i com activitat computable en les guies docents de les assignatures de grau següents: 20261 Art Medieval I (1000-1250), 20711 Literatura Catalana Medieval, 20212 Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana

Formulari d'inscripció                           programa                   

Coordinació

Magdalena Cerdà Garriga i Antònia Juan Vicens. Grup de Recerca en Estudis Medievals (GRESMED). Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. UIB

Introducció

Aquest seminari abordarà l’anàlisi, estudi i la interpretació del món del llibre i de la cultura llibresca durant l'edat mitjana i des d'una òptica interdisciplinària. En concret, l'ús i la funcionalitat dels llibres com a objectes, el contingut, la producció i ornamentació, els espais on es custodiaven i com s'ha avançat en la recerca sobre el tema els darrers anys.

Programa

1 d’abril de 2022

9.15 h Obertura del curs
9.30 h Federica Toniolo: «Il Libro Corale nel tardo medioevo: testi, immagini e dispersione»
10.30 h Pausa
11 h Maria Barceló Crespí: «Llibres i lectors a la Mallorca baixmedieval»
12 h Gabriel Ensenyat i Pujol: «Copistes i traductors a l'edat mitjana»
15.30 h Marta Fernández: «Les Leges Palatinae de Jaume III de Mallorca i les ordinacions de Cort de Pere IV d’Aragó. La imatge del rei i de la cort a través dels manuscrits regis»
16.30 h Giovanni Spani: «Ghino di Tacco signore della Fratta: storia e leggenda di un bandito senese medievale»

8 d’abril de 2022

9.30 h Antoni Planas: «Llibres i notaris a la Mallorca medieval»
10.30 h Isabel Escandell: «La investigació dels llibres il·luminats. Contribucions des de la història de l’art»
11.30 h Pausa
12 h Josep Amengual: «Els fons medievals de què disposa la biblioteca de la Real»
13 h Lenke Kovács: «La mare de déu en Les Trobes en lahors de la Verge Maria (1474) i en el teatre català antic»

Metodologia

El curs es desenvoluparà a partir de sessions teoricexpositives amb suport audiovisual. A cada una de les exposicions, s’intercalaran aspectes més pràctics, com pugui ser l’anàlisi i el comentari de textos i imatges.

Llengua vehicular

Català, castellà i italià

Hores de Formació Permanent del Professorat

10 hores. Aquesta activitat té el número de registre 717 segons la resolució d'homologació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.