PASSAPORT CULTURAL

Universitat de les Illes Balears

 

Usuaris
estudiants de grau de la UIB
Activitats
un mínim de 7 i un màxim de 24 activitats cada any acadèmic +info
Nombre ECTS
un mínim de 0,5 i un màxim de 2 (o 1.5) ECTS +info
Inscripció
els interessats heu d'emplenar el formulari

 

 

 

L’any acadèmic 2021-22, el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta va llançar el passaport cultural amb la intenció de promoure les propostes culturals pròpies entre els estudiants de grau de la UIB. 

Des d’aleshores ençà, el projecte ha crescut i hi hem incorporat una selecció d’activitats de departaments universitaris, de les seus universitàries i d’altres entitats o institucions adherides (Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera (AHEiF), biblioteques municipals (BME), Institut Menorquí d’Estudis, Ateneu de Maó...).

Què és el passaport cultural?

El passaport cultural és un document adreçat a estudiants de grau per al reconeixement acadèmic de les activitats culturals generades per la Universitat de les Illes Balears i entitats o institucions adherides.

Objectius

  • Valorar l'activitat cultural extraacadèmica que desenvolupen els estudiants de la Universitat i que quedi reflectida en el seu expedient acadèmic
  • Impulsar la formació transversal de l’estudiant, valorant els coneixements que pot adquirir en àrees diferents dels estudis que cursa
  • Atreure públic per a les activitats de la Universitat
  • Connectar l'activitat cultural de centres i departaments de la Universitat amb els estudiants de grau
  • Obtenir dades de participació en les activitats culturals de la Universitat
  • Incentivar la valoració del patrimoni cultural, material i immaterial de la nostra comunitat
  • Incentivar la difusió de la recerca de la Universitat a través d’activitats organitzades pel Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, i per les institucions o entitats adherides al passaport cultural.

Normativa de funcionament 

1. Usuaris del passaport cultural

Els usuaris del passaport cultural han de ser estudiants de grau de la UIB. Per gaudir dels avantatges del passaport cultural, els usuaris s’hauran de registrar a la web del Servei d’Activitats Culturals (d'ara endavant, SAC). Cada estudiant tindrà un codi QR a través del qual podrà validar l’assistència a l’activitat.

2. Beneficis del passaport cultural

2.1.  Reconeixement de crèdits en els estudis de grau. Es farà sempre d'acord amb les normes que estableix la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a aquest tipus de reconeixements. D’aquesta opció, només se’n poden beneficiar els alumnes que tinguin matrícula vigent a la UIB.

2.1.1. Amb el passaport cultural es podran obtenir un mínim de 0,5 i un màxim de 2 (o 1.5) ECTS (un mínim de 7 i un màxim de 24 activitats) cada any acadèmic.

 

7 activitats

12 activitats

19 activitats

24 activitats

Reconeixement per curs acadèmic

0,5 ECTS

1 ECTS

1.5 ECTS

2 ECTS

 

2.1.2. Cada curs acadèmic es pot obtenir, com a màxim, passaport cultural complet, i fins a un màxim de tres per grau.

3.   Activitats que el passaport cultural reconeix amb crèdits  

3.1. Les activitats reconegudes amb crèdits a través del passaport cultural (presencials o en línia) hauran de complir dos requisits imprescindibles:

3.1.1. Activitat cultural, no acadèmica

3.1.2. Activitat de curta durada que no tingui reconeixement d’ECTS

3.2. Acomplerts els requisits anteriors, les activitats puntuables al passaport són conferències, concursos, exposicions, tallers, jornades, concerts, representacions teatrals i qualsevol altra activitat cultural anàloga.

3.3. Les activitats que tinguin reconeixement de crèdits computables al passaport cultural es publicaran a la web del SAC i a la de cada entitat adherida.

3.4. Totes les activitats es reconeixeran amb 1 punt, amb independència de la seva durada.

3.5. Les activitats no són acumulatives d’un curs a un altre. És a dir, cada curs es pot obtenir un màxim de 2 crèdits, computables per haver assistit a 24 activitats. Si l’alumne assisteix a més de 24 activitats, aquestes no es poden computar per al curs que ve.

4.   Utilització del passaport cultural

4.1. Per obtenir el passaport cultural, els interessats s’hauran de registrar al SAC. L’alta del passaport cultural és personal i intransferible, i té una validesa d’1 any acadèmic vigent.

4.2.     Els usuaris del passaport cultural es comprometen a fer-lo servir d'acord a les normes establertes, i perdran els seus drets en cas contrari.

5.      Compromís del SAC

5.1. El SAC es compromet a fer difusió pels canals que té a l’abast (pàgina web, xarxes socials i canals d'informació) de les activitats proposades.

5.2. El SAC es compromet a dur el còmput de les activitats a les quals han assistit els estudiant que tenen el passaport cultural.

5.3. La realització de la proposta no comportarà cap vincle econòmic, laboral ni responsabilitat de la UIB amb els organitzadors de les activitats.

5.4. La proposta de difusió cultural haurà de ser compatible amb les finalitats de la UIB en general i d'acord amb els objectius que estableixi la programació del SAC.

6. Compromís d’altres departaments, serveis, instituts universitaris i entitats o institucions adherides

Els organitzadors de les activitats que es vulguin acollir al passaport cultural hauran de complir els requisits següents:

6.1. Registrar les activitats a la web de SAC on hauran d’indicar: títol de l’activitat, el nom de l’organitzador, de la persona responsable i l’enllaç a la web on estigui publicada l’activitat.

6.2. La web o informació que es publiqui haurà d’incloure el text següent: «Activitat reconeguda per al passaport cultural de la UIB».

6.3. Aportar la informació necessària per poder difondre l'activitat adequadament.

6.4. Acreditar als estudiants amb passaport cultural l’assistència a aquestes activitats a través d’una aplicació al mòbil per registrar els QR de cada estudiant.

6.5. Desenvolupar l'activitat o activitats d'acord amb la proposta feta i notificar-ne els canvis, si n’hi ha.

 

 

Activitats reconegudes per al Passaport Cultural a Mallorca

 

Activitats reconegudes per al Passaport Cultural a Eivissa

Activitats reconegudes per al Passaport Cultural a Menorca