Curs bàsic de prevenció de riscs laborals

 (edició 2022)

Lloc
Aula AB21. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma)
Places
30
Dates
Del 29 de març al 31 de maig de 2022, dimarts i dijous de 17 a 19 hores.
Horari
Els dimarts i dijous de 17 a 19 hores.
Durada
30 hores presencials + treball autònom + examen final
Crèdits ECTS
2
Preu

53 euros: PDI de la UIB, altres membres de la comunitat universitària, desocupats i jubilats

79 euros: resta de col·lectius, vegeu més informació

Programa Matrícula

Destinataris 

Alumnes de la UIB i altres membres de la comunitat universitària, professors d’ensenyaments no universitaris, empresaris de negocis de vint-i-cinc treballadors o menys que vulguin assumir personalment la gestió de la prevenció a l’empresa, personal de qualsevol sector o activitat que s'integri en l'organització preventiva de l'empresa o que vulgui assumir noves responsabilitats en aquest àmbit, responsables de departaments, caps de servei, encarregats amb personal a càrrec, joves emprenedors, etc.  

Professorat

 • Gloria Ayuso Gallego, tècnica superior en Prevenció de Riscs Laborals, Departament de Física (UIB) i
 • Francesca Garcia Gomila, professora titular d’universitat. Departament de Física (UIB)

Coordinació: Francesca Garcia Gomila

Introducció

Les empreses tenen l’obligació legal de millorar progressivament les condicions de treball, en el sentit més ampli del terme, per evitar les conseqüències negatives sobre la salut dels treballadors que en podrien derivar. Així, prevenir els riscs derivats del treball és una responsabilitat que ha d’estar integrada en el conjunt d’activitats de l’empresa i a tots els nivells jeràrquics. Les persones encarregades d’assessorar i assistir l’empresari en matèria preventiva, i de dur a terme les actuacions necessàries han de tenir la capacitació suficient. Aquest curs correspon al nivell bàsic de formació en prevenció de riscs laborals i s’adreça a alumnes de la UIB, però també a altres membres de la comunitat universitària i receptors no universitaris. És una formació de caràcter general i multidisciplinària que té un objectiu clarament professionalitzant, perquè la cultura de la prevenció de riscs en el treball és una tasca necessàriament compartida.

Objectius

El curs pretén dotar l'estudiant de les capacitats i habilitats necessàries per poder col·laborar en la gestió de la prevenció de riscs laborals a l’empresa, realitzant les funcions preventives de nivell bàsic establertes a l'article 35 del Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció.

Com a empresari, l’estudiant d’aquest curs podrà assumir personalment la gestió de la prevenció en empreses de fins a vint-i-cinc treballadors que no realitzin cap de les activitats de risc alt esmentades a l’Annex I del Reial decret 39/1997. Com a treballador, l’estudiant d’aquest curs podrà actuar com a treballador designat, ser nomenat recurs preventiu, assumir la condició de delegat de prevenció, etc.

Programa

Els continguts del curs corresponen al programa de formació per a l’exercici de les funcions preventives de nivell bàsic establert a l’apartat B de l’Annex IV del Reial decret 39/1997 per a les empreses que no desenvolupen activitats de risc alt:

 1. I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
  • a) El treball i la salut: els riscs professionals. Factors de risc
  • b) Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
  • c) Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscs laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
  • Total d’hores presencials: 7
 2. II. Riscs laborals i la seva prevenció
  • a) Riscs relacionats amb les condicions de seguretat
  • b) Riscs relacionats amb l’ambient interior de treball
  • c) La càrrega de feina, la fatiga i la insatisfacció laboral
  • d) Sistemes elementals de control de riscs. Protecció col·lectiva i individual
  • e) Plans d’emergència i evacuació
  • f) El control de la salut dels treballadors
  • Total d’hores presencials: 12
 3. III. Riscs específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa
  • Total d’hores presencials: 5
 4. IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscs
  • a) Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball
  • b) Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
  • c) Documentació: recull, elaboració i arxiu
  • Total d’hores presencials: 4
 5. V. Primers auxilis
  • Total d’hores presencials: 2

Metodologia

· Exposició teòrica

 • Modalitat: presencial
 • Descripció: desenvolupament dels continguts de nivell bàsic establerts a la normativa de prevenció de riscs laborals
 • Tècnica: es destaquen els aspectes més rellevants de cada tema, s’exposen alguns exemples d'aplicació i es resolen totes les qüestions que l’alumnat vulgui plantejar
 • Criteris d’avaluació: l’assistència al 80 per cent o més de les classes programades és un requisit per poder optar a la realització de l’examen
 • Percentatge de la qualificació final: 0 per cent

· Participació de l’alumnat a classe

 • Modalitat: presencial
 • Tècnica: es fomenta la participació activa de l’alumnat en l’anàlisi dels exemples i la resolució dels exercicis i casos pràctics proposats durant el desenvolupament dels temes Descripció: resolució d’exemples i casos pràctics durant les sessions presencials
 • Criteris d’avaluació: es valoren les aportacions individuals de l’alumnat i l’interès manifestat amb un esperit crític respecte dels continguts exposats
 • Percentatge de la qualificació final: 10 per cent

· Treball autònom

 • Modalitat: no presencial
 • Tècnica: treball autònom
 • Descripció: a més de l’estudi individual o en grup dels continguts del temari, es proposarà la realització de dues activitats pràctiques:
 • a) Un exercici d’identificació de riscs de seguretat i higiene, amb proposta d’actuacions correctores
 • b) Un exercici d’ergonomia, també amb proposta d’actuacions correctores
 • Criteris d’avaluació: lliurament individual dels exercicis esmentats en les dates establertes
 • Percentatge de la qualificació final: 20 per cent

· Examen

 • Modalitat: presencial
 • Tècnica: prova objectiva
 • Descripció: examen tipus test en convocatòria única no recuperable
 • Constarà de cinquanta preguntes en castellà sobre tot el temari del curs, amb tres opcions de resposta cada una i penalització per respostes incorrectes
 • Criteris d’avaluació: se sumaran 0,2 punts per cada resposta correcta i es restaran 0,1 punts per cada resposta incorrecta
 • Percentatge de la qualificació final: 70 per cent

Informació addicional

- L’alumnat ha d’assistir almenys al 80 per cent de les classes programades, resoldre dos exercicis pràctics proposats per al treball autònom i superar l’examen final.

- L’alumnat que compleixi els requisits anteriors té dret a l’acreditació oficial de coneixements de prevenció de riscs laborals (nivell bàsic) expedida per la Universitat de les Illes Balears, com a entitat autoritzada per desenvolupar i certificar activitats formatives en prevenció de riscs laborals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La UIB figura inscrita amb el codi IB-002 en el registre corresponent d’entitats formadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llengües vehiculars

Català i castellà

Preu

UIB: 53 euros

 • Alumnes de la UIB
 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 • Alumni de la UIB

Altres estudiants: 53 euros

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
 • Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
 • Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 53 euros
 • Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 79 euros

Matrícula