Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell II)

 

Dates i horari
Anul·lat
Durada
20 h presencials (+ 5 de tutoria o orientació, opcionals)
Places
Màxim de 24
Destinataris

Comunitat educativa

Professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar i ajudar altres persones a facilitar el benestar anímic. I als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i a la solució pacífica de conflictes.

Persones interessades en l’autoconeixement i a millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres, especialment mares i pares que vulguin aprendre tècniques i dinàmiques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació a les relacions familiars.
Lloc
Campus universitari
Crèdits ECTS
1 crèdit (no s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau d'Estudis Anglesos, grau d'Història, grau d'Histporia de l'Art, grau de Filosofia, grau de Geografia, grau de Llengua i Literatura Catalanes i grau de Llengua i Literatura Espanyoles).
Preu
50 euros: PDI de la UIB. Altres membres de la comunitat universitària, desocupats i jubilats.
70 euros: resta de col·lectius.

Programa per descarregar Matrícula

 

  Matrícula oberta

Professor

Raül Genovès i Company. Doctor en Filosofia. Titulat superior en teràpies naturals. Investigador de la UIB. Codirector i coordinador del Màster en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB.

Introducció

Aquest curs està adreçat a totes les persones interessades an adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació és la continuació del nivell I i s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres, especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. En el cas del professorat, es proposa la realització d’una unitat d’aplicació estructurada i seqüenciada dels continguts del curs que es vulguin triar.

Objectius

1. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i aprofundir en la seva pràctica.

2. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips) i aprendre a emprar-los a voluntat.

3. Aprendre a gestionar harmònicament els estats d’ànim.

4. Aprofundir en la pràctica del diàleg assertiu i elaboració de consens.

5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

Programa

SESSIÓ 1
L’art d’escoltar (I). Relaxació i silenci
L’art d’escoltar (II). Els tres àmbits d’atenció
L’art d’escoltar (III). Confirmar què hem comprès

SESSIÓ 2
El diàleg com a eina constructiva (I). Diàleg intern
El diàleg com a eina constructiva (II). De l'oposició a la col·laboració
El diàleg com a eina constructiva (III). Resolució pacífica de conflictes

SESSIÓ 3
L’àmbit emocional (I). Autoconeixement
L’àmbit emocional (II). L’actitud d’aprenentatge en situacions d’adversitat

SESSIÓ 4
L’àmbit emocional (III). L’harmonia del conjunt
El propi exemple com a model de referència

Metodologia

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats. Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona, a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d'aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas.

A la primera sessió del curs, es facilitarà un qüestionari d’avaluació de les competències emocionals bàsiques per concretar els objectius i les aplicacions personals i professionals de les propostes pràctiques i la transferència del coneixement. El professorat posarà en marxa amb l’alumnat una sèrie d’activitats i exercicis destinats a facilitar diàleg assertiu, consens, autoconsciència i regulació emocional, consciència corporal i relaxació, amb l’objectiu general de fomentar la gestió emocional intel·ligent adequada, la convivència i el benestar. I elaborarà un informe de seguiment per a l’observació i avaluació dels resultats de les aplicacions, les quals es contrastaran, a més, mitjançant el posttest de competències emocionals.

Avaluació

  • L'avaluació tindrà en compte l'assistència, la participació a la formació i l'avaluació positiva de les activitats obligatòries.
  • L'assistència mínima per poder certificar serà del 80% de les sessions presencials.
  • Es valorarà, a més, l'atenció mostrada i la participació activa a les sessions de treball.
  • Caldrà superar les avaluacions previstes de cada bloc, la implicació tant en la realització dels treballs com en el desenvolupament de les activitats, incloent-hi les aportacions fetes a les activitats de reflexió pedagògica que s'hagin plantejat.

Una vegada acabat el curs Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI, els professors que hi hagin participat lliuraran un informe amb la seqüència i els resultats de les activitats aplicades amb els seus alumnes i amb el seu centre. Al treball final, es valorarà la creativitat i innovació metodològiques dels continguts i l'aplicabilitat a la pràctica educativa.

Les persones interessades a obtenir l'homologació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional podeu gestionar l'homologació com a Itinerari d'autoformació així com contempla el BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017, resolució 7403 de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat.

Segons la resolució, cal presentar el certificat del curs juntament amb annex 2 (on s'haurà d'incloure una memòria explicativa i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa)  i presentar-lo al Registre de la Conselleria. Si teniu algún dubte, podeu contactar amb: <sac@uib.cat>.

Llengua vehicular

Català i castellà

Matrícula