Normativa referent a sol·licitud d'hores de formació permanent del professorat

Pel que fa als nous tràmits de l'FPP,  la nova informació que contempla l'Ordre 4505/2017, del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Pla Quadriennal 2016-2020 és la següent:

 

1. Les MODALITATS FORMATIVES que podem oferir des del SAC són (estan ordenades de major a menor freqüència d'organització nostra):

FA. Formació per àmbits

Aquesta modalitat consisteix en activitats formatives per àmbits o temes concrets en què participa el professorat que, de manera individual, s’hi inscriu. Adopta la forma general de cursos de formació, tallers formatius, grups de treballs, seminaris etc. Pot tenir una durada d’entre 8 i 50 hores. El destinatari d’aquesta formació és el professorat d’un mateix àmbit, àrea, etapa, cicle, departament o funció. Ha d’anar lligada a alguna activitat de transferència (com una aplicació didàctica, memòria descriptiva d’aplicació, elaboració de materials didàctics, memòria reflexiva sobre la pràctica professional o projecte d’investigació).

APF. Activitats puntuals de formació

Aquesta modalitat, normalment de curta durada, inclou activitats puntuals de formació (en forma de jornades, congressos, simpòsiums, cicles de conferències d’interès educatiu o d’altres). La durada d’aquestes activitats és d’entre 8 i 20 hores, segons les característiques específiques de l’activitat.

FE. Formació especialitzada

Aquesta modalitat té com a finalitat l’actualització científica, tècnica i pedagògica del professorat que ha d’assumir noves funcions en l’àmbit de la gestió educativa (com ara la funció directiva, l’assessorament formatiu, l’especialització pedagògica per a la formació professional, la incorporació a la funció docent del professorat novell o d’altres). Ha de combinar activitats formatives d’actualització, elaboració de projectes i, si n’és el cas, pràctica professional. Aquesta modalitat és, en general, de llarga durada, d’entre 30 i 120 hores.

2. Per obtenir el reconeixement d'hores cal que l'alumne presenti una ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA I APLICABILITAT a l'aula, és a dir, es pot plasmar en diferents activitats:

Una aplicació didàctica, memòria descriptiva d'aplicació directa a l'aula, elaboració de materials didàctics, memòria reflexiva acurada sobre la pràctica professional o projecte d'investigació, adquisició i/o incorporació de metodologies innovadores d'ensenyament-aprenentatge, aplicació d'eines bàsiques per millorar algun aspecte a l'aula, . En definitiva, plasmar per escrit com la formació rebuda reverteix en la pràctica educativa diària.

Aquesta activitat l'ha d'avaluar el professor o coordinador del curs i l'ha de custodiar el SAC durant 5 anys atès que existeix la possibilitat que en un moment determinat se'ns exigeixi la seva presentació.

Més dubtes, contactar amb Catalina Morey del SAC.