Entrenament i joc teatral: acció, plaer i risc

 Professorat

Agnès Llobet i Xavier Frau, llicenciats a l’Institut del Teatre de Barcelona, han fet feina plegats en nombroses ocasions, tant en teatre com en televisió. Els uneix, d’una banda, la recerca d’una forma d'interpretació “en reacció” que permeti trobar un espai de llibertat a l’actor, i, de l’altra, l’interès per un acurat treball d’anàlisi activa del text. Tot plegat al servei d’un producte teatral de qualitat que aspira a vehicular una interpretació viva i fer que el text teatral sigui interessant i atractiu per a l’espectador, que l’interpel·li activament.

Dates i horaris

El curs s’impartirà en tres caps de setmanes:

7, 8, 9 de febrer de 2019  

14, 15, 16 de març de 2019

4, 5, 6 d'abril de 2019

Els dijous i divendres de les 17 a les 20 hores; els dissabtes de les 10 a les 14 i de les 16 a les 19 hores.

Durada

40 hores (36 hores presencials i 4 hores de treball individual de l'alumne).

Lloc

Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma. 

Destinataris

Comunitat universitària i persones interessades en la interpretació, independentment del seu grau d’experiència, o de si és un interès més aviat instrumental (docents i estudiants que vulguin aprofundir en el joc expressiu i les seves eines, la feina en grup, l’escolta, conviure amb l'error i aprendre'n, entrenar la desinhibició, el plaer del joc, l’expressió davant d'un públic...), o un interès directe (persones vinculades al món de la creació en procés de formació o no professionals).

Objectius

1. Aprendre a jugar sense por, a conviure amb l'error, amb el plaer que suposa fer el nostre camí de recerca, i entrenar-nos.

2.      Entendre els conceptes teatrals bàsics que proposam com a pilars fonamentals de la interpretació: escolta, reacció, diana, conflicte i apostes, i anàlisi de situació i trànsit en els canvis de pensament.

3.      Experimentar aquests conceptes mitjançant la improvisació, el joc teatral i exercicis tècnics; passar pel cos l’experiència.

4.      Fer conscient la relació entre el nostre instrument (ment-cos-veu) i aquests conceptes.

Programa

· Càpsules teòriques per situar-nos i emmarcar les sessions.

· Esclafament físic a partir de diverses disciplines i exercicis: Body Weather, manipulacions, treball de ressonàncies…, per tal de despertar cos-veu-emoció.

· Pràctiques i investigació al voltant del concepte de cada sessió.

· Treball individual i treball en grup en tant que actor (fer) i observador (mirada externa); dos punts de vista per aprendre i entendre. 

Metodologia

Els punts més importants sobre els quals versarà el curs seran:

·  L’escolta: Atenció profunda amb tot el cos al que diu i fa el company. Per aconseguir reaccionar, actuar, canviar, deixar-nos afectar, hem d’escoltar el company.

·  Treball en reacció: Deixar-se afectar pel company i els estímuls de l’exterior. Actuar és respondre.

·  La diana: Què necessitam aconseguir? La gran pregunta!

·  El conflicte i les apostes: Què guany i què perd en les tries que faig?

·  Descobrim un text i hi cercam els esdeveniments principals i els canvis de pensament: ¿quins fets extraordinaris hi ha a la vida d’un personatge, i com es transformen els desitjos i necessitats?

·  L’espai: un company més de joc.

· Les emocions: Treballam per crear les condicions adequades perquè puguin aflorar. Es pot interpretar una emoció? Què és abans: el cos o l’emoció?

Avaluació

El compromís en la puntualitat i l'assistència, com a mínim a un 80% del total d'hores del curs, són bàsiques.

Es valorarà la capacitat de treball en grup i la capacitat d'escolta i entrega; la voluntat en la feina així com el compromís i el respecte i finalment la flexibilitat en el joc i la capacitat de deixar-se endur per les propostes.

L'alumnat haurà de fer un treball individual que consistirà en:

• Recerca de temes d'actualitat per realitzar improvisacions.

• Escriptura d'una escena curta a partir de material trobat a les improvisacions.

Places: màxim 18.

Certificats

Crèdits ECTS de la UIB: 1

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

•    L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs

•    Estar al corrent en el pagament del curs

    Per als interessats a obtenir les hores de formació permanent del professorat, l’Ordre vigent (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017) regula que cal presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement.

Preus

·   75 euros:

Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs.

Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.

Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

·   Altres: 125 euros.

Informació, inscripcions i matrícula

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es 

En línia a: Matrícula