Escoltar

Concurs de relat breu «La ciutat imaginada»

 El Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, a través del Servei d’Activitats Culturals, convoca un concurs de relat breu amb el tema «La ciutat imaginada».

1. Objecte de la convocatòria

El concurs universitari de relat breu té com a objectiu estimular la creativitat durant aquest temps de confinament que convida a reflexionar i escriure sobre el que vivim ara mateix, i alhora premiar el treball literari que es distingeixi per la seva qualitat.

2. Participants

Pot participar-hi qualsevol membre de la comunitat universitària que no hagi publicat mai cap llibre ni obtingut cap premi literari amb anterioritat.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

3. Requisits

Els relats han de ser originals, inèdits i no han d’haver estat premiats en cap concurs o certamen anterior.

La narració ha de ser en català i ha de tenir una extensió mínima de 300 paraules i màxima de 500.

La temàtica ha de ser a l’entorn de «La ciutat imaginada».

4. Presentació del relat

Els relats s’enviaran a <sac@uib.cat> com un document en pdf adjunt sota pseudònim. L’assumpte del correu ha de ser: Concurs de relat breu: La ciutat imaginada

S’hi ha d’adjuntar un altre document amb pseudònim que ha de contenir: nom i cognoms de l’autor o autora, número de DNI, col·lectiu de la UIB al qual pertany (PAS, PDI o alumnat), telèfon i adreça electrònica per a les notificacions.

També s'hi ha d'adjuntar un tercer document amb la declaració jurada que l'autor o autora compleix el que estableix la base tercera, és a dir, que el treball és original, inèdit i no premiat en altres concursos o certàmens. Aquesta declaració també s’ha d’adjuntar al correu electrònic.

5. Termini de presentació

Fins al 31 de maig de 2020.

El relat s’ha d’enviar a: <sac@uib.cat>.

6. Premi

300 euros.

A aquesta quantitat s'hi aplicaran les retencions fiscals que determini la normativa vigent.

L’acte de lliurament del premi es programarà a partir del moment en què la normativa sobre el confinament ho permeti. La data i el lloc es publicaran al web <sac.uib.cat>.

7. Jurat

El jurat estarà format per professors de la UIB.

8. Criteris per valorar les narracions

1. Originalitat del tema o el contingut.

2. Qualitat literària del text.

La decisió del jurat serà inapel·lable i s’adoptarà per majoria simple dels seus integrants.

9. Propietat intel·lectual

Els treballs quedaran en possessió del Servei d’Activitats Culturals, que podrà publicar-los i reproduir-los, sense perjudici dels drets inalienables que com a autor/a reserva el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, a l'article 14.