Descobrim l'economia social i les finances ètiques a través de l'educació financera i emprenedora

 

Sessió inaugural
Carlos Askunze, president de la REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) i David Abril, el dimecres 25 de setembre de 2019, a les 19 hores, a Ca n’Oleo.
Places
40
Dates i lloc
La resta de dies, del 7 al 28 d’octubre de 2019 a l'edifici Sa Riera. 
Horari
A Sa Riera, de 17 a 20 hores.
Durada

25 (15 hores de sessions presencials i 10 hores de treball de l’alumne).

Preu
Matrícula gratuïta. Per rigorós ordre d'inscripció.

 Organització: Fundacions Darder-Mascaró i Servei d’Activitats Culturals

A les nostres Illes, de cada vegada hi ha més entitats del tercer sector social i empreses que operen a partir dels criteris de l’economia social i solidària (ESS), des d’una lògica que, a més de fer-les viables i ocupar milers de persones en conjunt, prioritza les persones i el medi ambient al guany econòmic a qualsevol preu, i que en el terreny local s’ha demostrat molt més responsable i resilient davant les crisis econòmiques.

Per altra banda, i especialment després de la darrera crisi financera i el paper negatiu que hi va tenir la banca convencional, hi ha molts ciutadans i ciutadanes que s’han decantat per opcions de finances ètiques, que també són presents a la nostra realitat i que, en sinergia amb les iniciatives d’economia social i solidària, poden permetre avançar envers una societat millor, en la qual les persones prevalguin sobre l’únic valor del mercat.

En paral·lel, aquests anys han proliferat les iniciatives a les aules i a la societat d’educació financera i de formació per a emprenedors/res, però, tant en aquestes iniciatives com en el currículum ordinari d’economia, formació i orientació laboral i cicles formatius relacionats amb l’empresa, els continguts sobre els valors diferenciats de l’economia social i solidària i les finances ètiques són, en el millor dels casos, testimonials.

En aquest curs s’abordaran els conceptes bàsics de l’economia social i solidària i les finances ètiques des d’una visió panoràmica, tant local com global, i se n’analitzaran els avantatges enfront de l’economia i les finances convencionals, a partir de les experiències concretes existents al nostre entorn. El curs té una clara voluntat de transferibilitat de coneixements, tant pel que fa a la societat civil, com a les aules d’educació secundària i postobligatòria.

Professorat

El curs el coordina per David Abril Hervás (professor del departament del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB, doctor en Ciències de l’Educació), i hi participaran com a docents i ponents persones expertes i activistes socials en els camps de l’economia social i les finances ètiques a les Illes Balears i d’altres indrets de l’Estat (vegeu-ne els continguts).

Crèdits ECTS

1 ECTS.  No s'assignaran crèdits a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia, grau de Física, grau d'Estudis Anglesos, grau de Llengüa i Literatura Catalana, grau de Llengüa i Literatura Espanyoles, grau de Filosofia, grau de Treball Social, grau d'Història de l'Art i grau de Geografia.

Objectius

  1. Conscienciar activistes socials, alumnes de la UIB i docents, així com la població en general, del valor de l’economia social i solidària i les finances ètiques per construir una societat més justa
  2. Conèixer i analitzar la realitat de l’economia social i solidària a les Illes Balears, els seus actors i perspectives.
  3. En l’àmbit docent, adquirir eines i conèixer els recursos que hi ha l’entorn per introduir la temàtica de l’economia social i solidària i les finances ètiques a l’educació financera en els cicles de FP, ESO i batxillerat.

Destinataris

  • Comunitat universitària i persones interessades en l’economia social i les finances ètiques, especialment treballadors/res de les ONGD i entitats del tercer sector social.
  • Específicament, docents d’Economia i Formació i Orientació Laboral (FOL) d’educació secundària o postobligatòria (cicles formatius d’FP i batxillerat).

Continguts

Sessió 1. 25 de setembre a ca n'Oleo a les 19 hores

Presentació del curs i conferència inaugural (3 hores)

Sessió 2. 7 d’octubre

La necessitat d’una altra economia. Conceptes bàsics de l’economia social i solidària enfront del paradigma econòmic dominant (3 hores)

Xarxes d’economia social i solidària a les Illes Balears. Jordi López (secretari tècnic de la REAS Balears, Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària) i David Abril (UIB).

Sessió 3. 14 d’octubre

Educació financera i finances ètiques (3 hores)

Experiències d’educació financera a les aules. Enrique Raya (Fiare-Balears), Juanjo Caldés (Caixa Colonya Pollença), Carles Valentí (educador social)

Sessió 4. 21 d’octubre

Experiències i recursos d’economia social i solidària a les Illes Balears (3 hores)

Onofre Fullana (tècnic d’APAEMA), Marta Pizarro (S’Altra Senalla), Àlex Duran (Som Energia i Ecotxe, expert en energies netes i mobilitat sostenible ), Xesca Martí (Fundació Deixalles) i Josep Ramon Balanzat (cooperativa de cohabitatge Ca Nostra).

Modera: Liliana DeAmicis (REAS-Balears)

Sessió 5. 28 d’octubre

Polítiques públiques vers l’economia social i solidària. Compra pública responsable i altres mesures (3 hores)

Reptes de l’economia social i solidària a les Illes Balears. Jordi López (secretari tècnic de la REAS Balears), Enric Pozo (responsable de la sectorial d’ensenyament de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears), Maria Jaume (responsable d’empreses d’inserció de la Fundació Deixalles), Miquel Rosselló (fundacions Darder Mascaró).

Modera: Antoni Pons (fundador de Deixalles i promotor de la línia d’estalvi ètic de Caixa Colonya)

Metodologia

Les sessions presencials combinaran classes magistrals dels ponents/docents i debat a l’aula, dinamitzat pel responsable de l’activitat amb format de seminari. També taules rodones d’experts en el camp de l’economia social i les finances ètiques, en les quals s’extrauran conclusions a partir dels debats entorn de continguts del curs. També s’emprarà material audiovisual relacionat amb els continguts de les sessions.

Avaluació i activitats de transferència i aplicabilitat

L'alumnat ha d'assistir, com a mínim, al 80% de les sessions presencials del curs per obtenir el certificat d'aprovació.

El curs preveu dos itineraris d'aprofitament, que són els indicats a l'apartat d'Activitats de transferència i aplicabilitat, i que són:

Modalitat 1. Els i les alumnes hauran de lliurar, en acabar el curs, un breu treball de redacció relacionat amb els continguts del curs, que podrà ser inclòs al monogràfic sobre l’economia social i solidària i les finances ètiques a les Illes Balears, que editaran i publicaran les fundacions Darder-Mascaró amb el suport de Caixa Colonya.

Modalitat 2. Els docents de centres públics i privats d'educació secundària i postobligatòria hauran de traslladar de manera pràctica els continguts apresos a la formació. Hauran de preparar una unitat didàctica sobre economia social i finances ètiques, que ha d’incloure els continguts d'economia, educació financera i/o formació i orientació laboral de l'educació secundària i postobligatòria a l'aula ordinària. Aquesta proposta serà revisada i avaluada per la coordinació del curs. La unitat didàctica que en resulti serà d'accés obert, i d'abast autonòmic (a través de recursos com el Web Educatiu de la CAIB) i estatal (a través del programa FUNCAS educa d’educació financera), i els docents que hi hagin col·laborat hi figuraran com a coautors.

Matrícula

Matrícula gratuïta (per rigorós ordre d’inscripció).