Escoltar

Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell II)

 

Lloc
Aula 3. Edifici Ramon Llull del campus universitari
Places
40
Dates
Del 28 d’octubre a finals de desembre de 2019 (es programarà amb els alumnes inscrits al curs).
Horari
Dilluns de 19 a 21 hores
Durada
20 hores, repartides en deu sessions de dues hores, més 5 hores de tutoria d’orientació opcionals per a crèdits ECTS.
Preu
Des de 45 euros. Veure tots els preus


Matrícula

Aquest curs està adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. En el cas del professorat es proposa la realització d’una unitat d’aplicació estructurada i seqüenciada dels continguts del curs que es vulguin escollir.

Certificats

Per a l'obtenció d'un certificat és imprescindible:

 • Estar al corrent en el pagament del curs.
 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores de l'activitat.

- Crèdits ECTS

1 crèdit ECTS. No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física.

- Formació permanent del professorat

20 hores. Aquesta activitat té el número de registre 669 segons la resolució d'homologació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Atès que aquesta activitat ha estat homologada com a Formació per àmbits, caldrà presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement. Podrà consistir en una aplicació didàctica o proposta d'aplicació didàctica, memòria descriptiva d'aplicació, elaboració de material didàctic que, a partir dels objectius i continguts treballats a l'activitat formativa, es puguin dur a terme amb el seu alumnat, grup classe, centre educatiu,....

Objectius prevists

 1. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i aprofundir en la seva pràctica.
 2. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips) i aprendre a emprar-los a voluntat.
 3. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.
 4. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

Continguts

 1. Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de «diàleg intern» coherents.
 2. Els distints tipus d’estat emocional, els motius de la seva activació i el maneig del «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.
 3. Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament.
 4. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de «l’harmonia dels contraris».
 5. Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg en grup. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració.

Metodologia

Els continguts es repartiran en 10 sessions que a més podran tractar algun tema complementari als ja presentats. Cada sessió consta d’una duració de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

Activitats a cada sessió

 • Sessió 1 : L’art d’escoltar (I). Relaxació i silenci
 • Sessió 2 : L’art d’escoltar (II). Els tres àmbits d’atenció
 • Sessió 3 : L’art d’escoltar (III). Confirmar que hem comprès
 • Sessió 4 : El diàleg com a eina constructiva (I). “Diàleg intern”
 • Sessió 5 : El diàleg com a eina constructiva (II). De la oposició a la col·laboració
 • Sessió 6 : El diàleg com a eina constructiva (III). Resolució pacífica de conflictes
 • Sessió 7 : L’àmbit emocional (I). Autoconeixement
 • Sessió 8 : L’àmbit emocional (II). L’actitud d’aprenentatge en situacions d’adversitat
 • Sessió 9 : L’àmbit emocional (III). L’harmonia del conjunt
 • Sessió 10 : El propi exemple com a model de referència.

Informació i inscripcions

Tel. 971 172 410 / 971 172 326

Servei d’Activitats Culturals. Tel. 971 17 24 30 

A qui s’adreça

Professorat, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat

Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Formador

Raül Genovès Company, doctor en Filosofia. Investigador vinculat a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB. Professor col·laborador a programes de formació de centres educatius d’àmbit autonòmic i estatal.

Director i formador del títol propi de postgrau de la UIB Màster en Competències Emocionals. 

Plà d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte:

 • L’assistència i participació a les classes.
 • Presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.
 • Professorat, elaboració d’una unitat d’aplicació dels continguts escollits    

Preu

·  45 euros:

 • Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
 • Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
 • Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

· Altres: 70 euros

Matrícula

Formulari de matrícula