Escoltar

Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell I)

 

Lloc
Aula 01A, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda Campus universitari. Cra. Valldemossa, km. 7.5. Palma.
Places
40
Dates
Del 16 d'octubre al 18 de desembre de 2019
Horari
Dimecres de 19 a 21 hores
Durada
20 hores (repartides en deu sessions de dues hores més cinc hores de tutoria d’orientació opcionals per a crèdits ECTS).
Preu
Des de 45 euros. Veure tots els preus

 Aquest curs està adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per a facilitar la comunicació amb els fills.

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. En el cas del professorat es proposa la realització d’una unitat d’aplicació estructurada i seqüenciada dels continguts del curs que es vulguin escollir.

Certificacions

Per a l'obtenció d’un certificat és imprescindible:

 • Estar al corrent en el pagament del curs.
 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores de l'activitat.

- Crèdits ECTS

1 crèdit ECTS. No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física.

- Formació permanent del professorat

20 hores. Aquesta activitat té el número de registre 668 segons la resolució d'homologació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

És imprescindible lliurar, degudament emplenat, el qüestionari d'opinió de l'alumne.

Atès que ha estat homologada com a Formació per àmbits: caldrà presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement. Podrà consistir en una aplicació didàctica o proposta d'aplicació didàctica, memòria descriptiva d'aplicació, elaboració de material didàctic que, a partir dels objectius i continguts treballats a l'activitat formativa, es puguin dur a terme amb el seu alumnat, grup classe, centre educatiu,...

Trobareu més informació d'aquest requisit a l'Ordre del Conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017) i al Pla de formació quadriennal 2016-2020.

Objectius prevists

 1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, pares i fills.
 2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa. La importància de l’àmbit emocional.
 3. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips).
 4. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.
 5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació.

Continguts

 1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).
 2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.
 3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. 
 4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius de la seva activació i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.
 5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

Metodologia

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.  Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

Activitats a cada sessió

 • Sessió 1 (16/10): Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques.
 • Sessió 2 (23/10): L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva.
 • Sessió 3 (30/10): Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens).
 • Sessió 4 (6/11): L’àmbit emocional.
 • Sessió 5 (13/11): El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat.
 • Sessió 6 (20/11): L’actitud d’aprenentatge.
 • Sessió 7 (27/11): Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»).
 • Sessió 8 (4/12): Addiccions, drogues i problemes de dependència.
 • Sesssió 9 (11/12): Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials.
 • Sessió 10 (18/12): El propi exemple com a model de referència.

Informació i inscripcions

Tel. 971 172 410 / 971 172 326

Servei d’Activitats Culturals. Tel. 971 17 24 30

A qui s’adreça

A la comunitat educativa, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat

Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Formador

Raül Genovès Company, doctor en Filosofia. Investigador vinculat a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB. Professor col·laborador a programes de formació de centres educatius d’àmbit autonòmic i estatal.

Director i formador del títol propi de postgrau de la UIB Màster en Competències Emocionals.

Pla d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte:

 • L’assistència i participació a les classes.
 • Presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.
 • Professorat, elaboració d’una unitat d’aplicació dels continguts escollits.    

Preu

· 45 euros:

 • Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
 • Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
 • Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

· Altres: 70 euros

Matrícula

Formulari de matrícula