Curs bàsic de prevenció de riscs laborals

Edició 2019

Introducció

Les empreses tenen l’obligació legal de millorar progressivament les condicions de treball, en el sentit més ampli del terme, a fi d’evitar les conseqüències negatives que se’n podrien derivar sobre la salut dels treballadors. Així, la prevenció dels riscs derivats de la feina esdevé una responsabilitat que ha d’estar integrada en el conjunt d’activitats de l’empresa i a tots els nivells jeràrquics. Les persones encarregades d’assessorar i assistir l’empresari en matèria preventiva, i de dur a terme les actuacions necessàries, han de comptar amb la capacitació suficient.

Aquest curs correspon al nivell bàsic de formació en prevenció de riscs laborals i s’adreça a alumnes de la UIB, però també a altres membres de la comunitat universitària i receptors no universitaris. És una formació de caràcter general i multidisciplinària, que té un objectiu clarament professionalitzant: la cultura de la prevenció de riscs és una tasca necessàriament compartida.

Dates: del dia 14 de febrer al dia 11 d’abril de 2019, ambdós inclosos                    

Horari: els dimarts i dijous, de les 17 a les 19 hores   

Durada: 30 hores de classes presencials + treball autònom + examen final

Lloc: aula AB08 de l’edifici G. M. de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7,5. Palma

Crèdits europeus (titulacions adaptades a l’espai europeu d’educació superior): 2

Objectius

El curs pretén dotar l'estudiant de les capacitats i habilitats necessàries per poder col·laborar en la gestió de la prevenció de riscs laborals en l’empresa, realitzant les funcions preventives de nivell bàsic establertes a l'article 35 del Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció.

Com a empresari, l’estudiant d’aquest curs podria assumir personalment la gestió de la prevenció en empreses de fins a vint-i-cinc treballadors que no realitzin cap de les activitats de risc alt esmentades a l’Annex I del Reial decret 39/1997. Com a treballador, l’estudiant d’aquest curs podria actuar com a treballador designat, ser nomenat recurs preventiu, assumir la condició de delegat de prevenció, etc.

Continguts

Els continguts del curs corresponen al programa de formació per a l’exercici de les funcions preventives de nivell bàsic establert a l’apartat B de l’Annex IV del Reial decret 39/1997 per a les empreses que no desenvolupen activitats de risc alt.

I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

a) El treball i la salut: els riscs professionals. Factors de risc.

b) Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

c) Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscs laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.

Total d’hores: 7.

II. Riscs laborals i la seva prevenció

a) Riscs relacionats amb les condicions de seguretat.

b) Riscs relacionats amb l’ambient interior de treball.

c) La càrrega de feina, la fatiga i la insatisfacció laboral.

d) Sistemes elementals de control de riscs. Protecció col·lectiva i individual.

e) Plans d’emergència i evacuació.

f) El control de la salut dels treballadors.

Total d’hores: 12.

III. Riscs específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa

Total d’hores: 5.

IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscs
 1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques.
 3. Documentació: recull, elaboració i arxiu.

Total d’hores: 4.

V. Primers auxilis

Total d’hores: 2.

Metodologia

 • Exposició teòrica

Modalitat: presencial.

Descripció: desenvolupament dels continguts establerts a la normativa de prevenció de riscs laborals (a l’apartat B de l’Annex IV del Reial decret 39/1997 per a les empreses que no desenvolupen activitats de risc alt).

Tècnica: es destaquen els aspectes més rellevants de cada tema, s’exposen alguns exemples d'aplicació i es resolen totes les qüestions que l’alumnat vulgui plantejar.

Criteris d’avaluació: l’assistència a les classes teòriques constitueix un requisit per poder optar a l’examen.

Percentatge de la qualificació final: 0 per cent.

 • Participació de l’alumnat a classe

Modalitat: presencial.

Tècnica: es fomenta la participació activa de l’alumnat en l’anàlisi dels exemples i la resolució dels exercicis i casos pràctics proposats durant el desenvolupament de cada tema.

Descripció: resolució d’exemples i casos pràctics durant les sessions presencials.

Criteris d’avaluació: es valoren les aportacions individuals de l’alumnat i l’interès manifestat amb un esperit crític respecte als continguts exposats.

Percentatge de la qualificació final: 10 per cent.

 • Treball autònom

Modalitat: no presencial.

Tècnica: treball autònom.

Descripció:

— Estudi individual o en grup dels conceptes desenvolupats a les classes teòriques.

— Resolució individual o en grup de dos exercicis pràctics:

a)         Un exercici d’identificació de riscs de seguretat i higiene, amb proposta d’actuacions correctores.

b)        Un exercici d’ergonomia, també amb proposta d’actuacions correctores.

Criteris d’avaluació: lliurament individual dels exercicis esmentats en la data establerta.

Percentatge de la qualificació final: 10 per cent de la nota del primer exercici i 10 per cent de la nota del segon exercici.

 • Examen

Modalitat: presencial.

Tècnica: prova objectiva.

Descripció: l’examen tipus test, previst per al dia 11 d’abril de 2017, constarà de cinquanta preguntes en castellà sobre tot el temari del curs, amb tres opcions de resposta cada una i penalització per respostes incorrectes.

Criteris d’avaluació: se sumaran 0,2 punts per cada resposta correcta i es restaran 0,1 punts per cada resposta incorrecta.

Percentatge de la qualificació final: 70 per cent.

Coordinació

Dra. Francesca Garcias Gomila, professora titular d’universitat. Departament de Física. Universitat de les Illes Balears.

Professorat

Gloria Ayuso Gallego.Tècnica superior en Prevenció de Riscs Laborals. Departament de Física de la UIB

Francesca Garcias Gomila. Professora titular d’universitat. Departament de Física de la UIB

Preu

       UIB: 53 euros

 •  Alumnes de la UIB
 • PDI i PAS
 • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
 •  Alumni de la UIB

       Altres estudiants: 53 euros

 • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
 • Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

       Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 53 euros

 • Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

       Altres: 79 euros

Destinataris

 • Alumnes de la UIB i altres membres de la comunitat universitària.
 • Professorat d’ensenyaments no universitaris.
 • Empresaris de negocis de vint-i-cinc treballadors o menys que vulguin assumir personalment la gestió de la prevenció a l’empresa. 
 • Personal de qualsevol sector o activitat que s'integri en l'organització preventiva de l'empresa o que vulgui assumir noves responsabilitats en aquest àmbit.
 • Responsables de departaments, caps de serveis, encarregats amb personal a càrrec, joves emprenedors, etc.

Nombre de places: 64

Informació addicional

 • L’alumnat ha d’assistir al 80 per cent o més de les classes programades, resoldre dos exercicis pràctics proposats per al treball autònom i superar l’examen final.
 • L’alumnat que compleixi els requisits anteriors té dret a l’acreditació oficial de coneixements de prevenció de riscs laborals (nivell bàsic) expedida per la Universitat de les Illes Balears, com a entitat autoritzada per desenvolupar i certificar activitats formatives en prevenció de riscs laborals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La UIB figura inscrita amb el codi IB-002 en el Registre corresponent d’entitats formadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Idiomes d’impartició del curs: català i castellà.

Formulari de matrícula