AUTOCONEIXEMENT, EMOCIONS I DIÀLEG AL SEGLE XXI (nivell III)

Ajornat. pendent de noves dates

Dijous de 19 a 21h

Concedit 1 crèdit ECTS.

Aquest curs s'ofereix també amb possibilitat de tenir certificat d'aprofitament

Aquest curs contempla el reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de la UIB Expertuniversitari en Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI.

Aquest curs està adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques.

OBJECTIUS PREVISTOS

1. Identificar els aspectes essencials en l’acció comunicativa i aprendre a establir dinàmiques de diàleg. Aprofundir en l’anàlisi i la pràctica de les tècniques d’escolta activa i assertivitat.

2. Conèixer alguns models d’actitud filosòfica (pràctica), útils per l’afrontament instructiu de l’adversitat, i aprendre a emprar-los constructivament.

3. Aprendre a identificar i manejar harmònicament els distints aspectes de la comunicació no verbal.

4. Adquirir habilitat en l’actitud de col·laboració a les situacions de discrepància i oposició.

5. Profunditzar en el coneixement i la pràctica de les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

CONTINGUTS

1. Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de «diàleg intern» coherents. Elements que faciliten el desenvolupament i la praxis de l’art de l’escolta i de l’assertivitat.

2. Els distints tipus d’estat d’ànim i els motius de la seva activació. El maneig del «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i millorar la comunicació. Alguns exemples a la filosofia clàssica: Sòcrates i Plató.

3. Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. Autoconeixement i autodomini: Sèneca i Epictet.

4. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de «l’harmonia dels contraris».

5. Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg grupal. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració.

METODOLOGIA

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats. Cada sessió dura 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema profunditzant també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

SESSIÓ 1       

Com es pot establir una dinàmica de diàleg. Dialogar no és compartir monòlegs

SESSIÓ 2                

Escolta activa i assertivitat

SESSIÓ 3       

La comunicació no verbal

SESSIÓ 4     

Reflexió i diàleg intern. Normalitzar les pròpies alteracions i millorar la comunicació.

Alguns exemples filosòfics: Sòcrates i Plató.

SESSIÓ 5      

L’exercici de l’actitud conscient. Autoconeixement i autodomini. Resiliència. Les escoles hel·lenístiques i la vida com a terapèutica: epicureisme i estoïcisme. Aplicacions actuals. Models d’actitud filosòfica facilitadors de la integració harmònica de l’adversitat: Epicur, Epictet i Sèneca

SESSIÓ 6       

Aprofundiment en les pràctiques de col·laboració a les situacions d’oposició, i de resolució pacífica de conflictes

SESSIÓ 7        

L’harmonia dels contraris. Respiració, quietud i moviment

SESSIÓ 8     

Consciència sensorial, emocions i pensaments. Dinàmiques de consciència corporal i centrament

SESSIÓ 9       

Què es l’amor? Cap a l’experiència integradora de les emocions humanes

SESSIÓ 10      

Conclusions. El cercle del diàleg filosòfic, i el propi exemple com a model de referència

Durada

20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores.

(+ 5 hores de tutoria d’orientació opcionals per crèdits ECTS)

Crèdits

Concedit 1 crèdit ECTS

Aquest curs s'ofereix també amb possibilitat de tenir certificat d'aprofitament.

Aquest curs contempla el reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de la UIB Expert universitari en Autoconeixement,emocions i diàleg al segle XXI.

Informació i inscripcions

Pàgina del SAC; «Formació»: «Altres activitats».

Serveis administratius de Sa Riera  Formulari de matrícula

Tel. 971 172 410 / 971 172 326 / 971 173 132.

Servei d’activitats culturals (sac.uib.cat).Tel. 971 17 24 30.

Dates: Pendent de noves dates

Horari: els dijous de 19 a 21 hores.

Lloc: campus universitari (aula per determinar).

A qui s’adreça: a professors, estudiants universitaris i població en general.                 

Àmbit: Autonòmic

Responsable de l’activitat: Facultat de Filosofia i Lletres. Servei d’Activitats Culturals (SAC). Institut de Recerca i Innovació Educativa. UIB.

Places: màxim 40

Formador

Raül Genovès Company, Doctor en Filosofia. Titulat Superior en Teràpies Naturals. Investigador vinculat a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del Títol propi de postgrau de la UIB Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Plà d’avaluació de l’activitat:

Serà continuada i tindrà en compte:

  •  l’assistència i participació a les classes
  • presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.                  

Preu

  • 40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

 

  • Altres: 60 euros

Formulari de matrícula