Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell II)

Anul·lat

Aquest curs està adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. En el cas del professorat es proposa la realització d’una unitat d’aplicació estructurada i seqüenciada dels continguts del curs que es vulguin escollir.

Dates i horari: 10, 11, 24 i 25 de maig de 2019. Divendres de 17 a 20 hores i dissabtes de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

Lloc: Aula 5 de l'edifici Sa Riera, al carrer Miquel dels Sants Oliver, 2 de Palma.

Hores de formació permanent de professorat: pendent

Crèdits ECTS: 1

OBJECTIUS PREVISTS 

1.- Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i aprofundir en la seva pràctica.

2.- Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips) i aprendre a emprar-los a voluntat.

3.- Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

4.- Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació i les tècniques corporals i de relaxació.

CONTINGUTS

1. Aspectes essencials dels pensaments i dels sentiments. Dinàmiques de «diàleg intern» coherents.

2. Els distints tipus d’estat emocional, els motius de la seva activació i el maneig del «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

3. Aprofundiment en el reconeixement dels diversos perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament.

4. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Reflexió i coneixement de «l’harmonia dels contraris».

5. Exercici de la serenitat i pràctica del diàleg en grup. Diversitat d’opinions i consens: de l’oposició a la col·laboració.

METODOLOGIA

Els continguts es repartiran en 10 sessions que a més podran tractar algun tema complementari als ja presentats. Cada sessió consta d’una duració de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

ACTIVITATS A CADA SESSIÓ

SESSIÓ 1

L’art d’escoltar (I). Relaxació i silenci

SESSIÓ 2 

L’art d’escoltar (II). Els tres àmbits d’atenció

SESSIÓ 3

L’art d’escoltar (III). Confirmar que hem comprès 

SESSIÓ 4 

El diàleg com a eina constructiva (I). “Diàleg intern”

SESSIÓ 5 

El diàleg com a eina constructiva (II). De la oposició a la col·laboració

SESSIÓ 6

El diàleg com a eina constructiva (III). Resolució pacífica de conflictes

SESSIÓ 7

L’àmbit emocional (I). Autoconeixement

SESSIÓ 8 

L’àmbit emocional (II). L’actitud d’aprenentatge en situacions d’adversitat

SESSIÓ 9  

L’àmbit emocional (III). L’harmonia del conjunt

SESSIÓ 10 

El propi exemple com a model de referència

Durada: Vint hores, repartides en deu sessions de dues hores

(més cinc hores de tutoria d’orientació opcionals per a crèdits ECTS)

Informació i inscripcions

Formulari d'incricpció

Tel. 971 172 410 / 971 172 326

Servei d’Activitats Culturals Tel. 971 17 24 30

A qui s’adreça: professorat, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat: Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Places: màxim 40

Formador: Raül Genovès Company, doctor en Filosofia. Titulat superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del títol propi de postgrau de la UIB Màster en Competències Emocionals.

Plà d’avaluació de l’activitat:

Serà continuada i tindrà en compte:

-               l’assistència i participació a les classes.

-               presentació oral o escrita de les reflexions, aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.

-               Professorat, elaboració d’una unitat d’aplicació dels continguts escollits    

Preu

· 40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

· Altres: 60 euros