Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell I)

Del 13 de març al 22 de maig de 2019

Dimecres de 19 a 21 hores

Aquest curs està adreçat a totes les persones interessades en adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per a facilitar la comunicació amb els fills.

La part pràctica del curs està dedicada a facilitar metodologies, dinàmiques i exercicis d’aplicació de les habilitats emocionals i els continguts tractats, als grups educatius, a les aules i als espais de treball i/o de convivència, amb la intenció de facilitar la transferència dels coneixements de manera adaptada als trets i les necessitats propis de cada cas. En el cas del professorat es proposa la realització d’una unitat d’aplicació estructurada i seqüenciada dels continguts del curs que es vulguin escollir.

Dates

Del 13 de març al 29 de maig de 2019.

Horari

Dimecres de 19 a 21h.

Lloc

Campus universitari. Aula 4 de l'edifici Ramon Llull.

Crèdits ECTS

1

Objectius prevists

1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, pares i fills.

2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa. La importància de l’àmbit emocional.

3. Analitzar els distints tipus d’actitud davant les relacions (els rols o arquetips).

4. Aprendre a gestionar harmònicament els distints estats d’ànim.

5. Conèixer i practicar les tècniques per millorar la comunicació.

Continguts

1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).

2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.

3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen a les relacions. Com prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. 

4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius de la seva activació i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

Metodologia

Els continguts es repartiran en 10 sessions que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.  Cada sessió té una durada de 2 hores, la primera de les quals es dedicarà a la part teòrica, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, aprofundint també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

Activitats a cada sessió

SESSIÓ 1

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques

SESSIÓ 2       

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva

SESSIÓ 3        

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

SESSIÓ 4       

L’àmbit emocional

SESSIÓ 5        

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

SESSIÓ 6          

L’actitud d’aprenentatge         

SESSIÓ 7        

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»)

SESSIÓ 8       

Addiccions, drogues i problemes de dependència

SESSIÓ 9        

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials

SESSIÓ 10      

El propi exemple com a model de referència

Durada

Vint hores, repartides en deu sessions de dues hores

(més cinc hores de tutoria d’orientació opcionals per a crèdits ECTS)

Informació i inscripcions

Formulari d'inscripció

Tel. 971 172 410 / 971 172 326

Servei d’Activitats Culturals Tel. 971 17 24 30

A qui s’adreça

A la comunitat educativa, estudiants universitaris i població en general.

Responsable de l’activitat

Departament de Filosofia i Treball Social. Servei d’Activitats Culturals (SAC).

Places

Màxim 40

Formador

Raül Genovès Company, doctor en Filosofia. Titulat superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del títol propi de postgrau de la UIB Màster en Competències Emocionals.

Pla d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte:

- l’assistència i participació a les classes.

- presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i aplicació personal dels continguts del curs.

-  Professorat, elaboració d’una unitat d’aplicació dels continguts escollits    

Preu

· 40 euros:

— Alumnes UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal 
d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i 
Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS 
de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti 
el darrer pagament de l’INSS.

· Altres: 60 euros