PROCÉS CREATIU I AUTOCONEIXEMENT

 El procés de crear, sigui una tesi, un projecte, una empresa o una obra d’art, posa a prova les nostres capacitats i els nostres recursos interns. Per crear amb fluïdesa ens cal el permís del sistema de creences internalitzat i la capacitat de sostenir emocionalment els daltabaixos de l’aventura creativa. En el curs veiem els obstacles més freqüents i les potencialitats internes que fan que la creativitat flueixi. Mitjançant exercicis d’expressió artística (plàstica, escriptura, veu, dramatització) exploram una cartografia del procés creatiu que ens acosta a la dimensió psíquica de la creació.

Dates

9, 16 i 23 de març, 13 i 20 d’abril de 2018

Horari

El divendres, de 16 a 20.30 hores

Durada

25 hores (22 hores presencials i 3 hores de treball de l’alumne)

Lloc

Aula C14 de l’edifici Guillem Cifre. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Crèdits ECTS

1

No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

Aquesta activitat te el registre 620 segons la resolució provisional d'homologació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Objectius

Dotar els participants d’un mapa del procés creatiu, experimentant-lo al taller a través d’exercicis pràctics, que els faciliti la seva tasca i els atorgui recursos per gaudir de la seva creativitat.

— Aprofundir en la comprensió dels obstacles interns principals que afecten el procés creatiu.

— Promoure la gestió d’emocions a la qual ens aboca el fet creatiu.

— Experimentar amb mitjans d’expressió artística.

— Potenciar els recursos interns dels participants.

— Facilitar que els participants puguin compartir les seves experiències.

— Fomentar l’esperit lúdic enfront de les dificultats.

Metodologia

Es tracta d’un curs presencial en el qual combinam exposicions teòriques i treballs pràctics d’experimentació del model que es proposa. La vessant teòrica està basada en una visió integradora entre la teoria de l’artteràpia d’orientació dinàmica (psicoanàlisi) i la filosofia del Dr. Naranjo (psicoteràpia Gestalt). La part teòrica és il·lustrada àmpliament amb exemples de casos reals. Les aplicacions pràctiques del model sorgeixen de les tècniques pròpies de la psicoteràpia a través de les arts i de la teràpia Gestalt. Utilitzam també dinàmiques de grup que faciliten la posada en comú del que s’experimenta, així com el feedback sobre les sessions i les necessitats personals dels participants. En el transcurs del curs es fa un seguiment personal al més individualitzat possible.

Continguts

El treball amb el procés creatiu com a eina per a l’autoconeixement parteix d’un model basat en la teoria del Dr. Naranjo segons la qual els humans tenim internalitzades tres figures internes que corresponen a les figures de fill/a, mare i pare, que interactuen entre elles constantment, a vegades de forma discordant. Els missatges que hem internalitzat des de la funció materna (Winnicott) i la funció paterna (Lacan) afecten el concepte que tenim de nosaltres mateixos i la capacitat de gestionar les emocions i, a la vegada, aquests missatges afecten la nostra capacitat creativa i l’espontaneïtat. Aquest model és diferent dels models per etapes característics dels estudis psicològics sobre el procés creatiu, ja que no es basa en la linealitat temporal ni en la proposta de metodologies per fases, sinó que es tracta d’un model holístic i integrador que alhora atén la unicitat de cada procés individual.

El model emprat inclou el reforçament de les potencialitats innates per a l’actitud creativa i el treball amb els obstacles que més sovint es presenten en l’acte de crear. Això es fa gràcies a una sèrie de treballs pràctics creatius (amb arts plàstiques, escriptura creativa, veu i petits exercicis de dramatització, fantasies guiades) que permeten experimentar les propostes i faciliten la transformació de patrons habituals i la recuperació del potencial que ens pertany.

1a sessió:

El nostre potencial creador i lúdic sovint es veu menyscabat per les expectatives i les pors sobre la pròpia capacitat creadora i els resultats de les nostres creacions, a l’inici de tot projecte. En aquesta sessió presentarem un model per detectar i vèncer els obstacles i recuperar potencialitats innates. Començarem per treballar amb les expectatives, per mitjà de l’escriptura creativa.

Estructura:

Benvinguda, presentació del curs i del marc teòric, així com dels docents.

Presentació dels participants i dinàmica de grup.

Exposició teòrica del model de procés creatiu amb el qual treballarem al llarg del curs. Diferenciació del model en qüestió dels clàssics models per etapes de la teoria dels processos creatius. Presentació del primer nivell d’obstacles: expectatives i pors a l’inici del procés.

Treball pràctic individual amb les expectatives mitjançant l’escriptura creativa.

Lectura en grup dels textos sobre les expectatives.

Feedback grupal sobre les ressonàncies i la primera sessió.

2a sessió:

Les dificultats que afrontam en l’acte de crear tenen l’origen en les vivències interioritzades en la infantesa. L’espontaneïtat, la creativitat i l’esperit de joc de l’infant es van perdent en el procés d’educació i de socialització. En aquesta sessió abordarem les pors interioritzades que emergeixen a l’inici d’un procés creatiu i també contactarem amb l’espontaneïtat del nin que portam a dintre.

Estructura:

Dinàmica grupal.

Treball pràctic individual amb les pors a l’inici del procés creatiu mitjançant l’escriptura creativa.

Treball grupal de dramatització i veu a partir del text creat a l’exercici anterior.

Fantasia guiada a la infantesa.

Treball pràctic d’expressió plàstica lliure.

Integració grupal amb feedback final.

3a sessió:

Les crítiques i els judicis que hem rebut de l’exterior ens han impactat emocionalment i han quedat enregistrats interiorment. Sovint apareixen en forma de veus que ens invaliden i ens fan dubtar de la nostra vàlua, fruit de les creences que ens hem format de nosaltres mateixos. Per contrapartida, una part de nosaltres es resisteix i a vegades es rebel·la contra aquestes veus, i es perpetua així un conflicte intern que ens desgasta i sovint ens paralitza. En aquesta sessió personificarem aquests personatges interns i els posarem en diàleg, per veure de trobar un armistici en aquesta lluita.

Estructura:

Presentació teòrica entorn del sistema de creences sobre la vàlua personal (jutge intern) i les resistències activa i passiva (rebel/renuent). Efectes de la funció paterna internalitzada.

Línia de la vida, retrocedint en el temps, escoltant les veus d’invalidació rebudes al llarg de la vida.

Treball d’escriptura de les creences sobre un mateix.

Treball plàstic amb fang de representació del jutge intern i el nin interior.

Treball per parelles: diàleg encarnant les dues parts.

Roda final per compartir experiències i feedback grupal.

4a sessió:

A més del nivell cognitiu de les creences, opera en nosaltres el factor emocional, que ens afecta en la mesura en què som o no capaços de sostenir i transformar les pròpies emocions. El procés de crear ens aboca, a vegades, a forts sentiments, com impotència, ràbia, tristesa..., quan la tensió se’ns fa insostenible. En aquesta sessió explorarem recursos que ens permetin navegar per les onades emocionals per poder tirar endavant els nostres projectes.

Estructura:

Posada en comú inicial, recollint assumptes que s’hagin desvetllat a la sessió anterior.

Exposició teòrica sobre el sosteniment emocional davant del buit i el caos.

Línia del temps, retrocedint al moment anterior a la implantació de programes. Contacte amb la part essencial.

Representació plàstica de la part essencial. Confecció de talismà.

Posada en comú grupal.

Fantasia guiada visitant una situació de bloqueig per buit o per caos, contemplats des de l’essència.

Treball d’escriptura creativa.

Roda final per compartir experiències i feedback grupal.

5a sessió:

En aquesta sessió de tancament resumirem les preses de consciència individuals dels participants.

Estructura:

Dinàmica grupal.

Treball en petits grups de revisió del recorregut al llarg del curs, detectant les dificultats i les capacitats.

Posada en comú de tot el grup dels descobriments sobre el propi procés.

Treball plàstic final: maleta de troballes i recursos.

Feedback final i tancament i comiat del curs.

Professorat

Magdalena Jaume, professora titular de la UIB. Departament de Didàctica Artística. Educació Artística

Caterina Ramon, professora associada de la UIB. Departament de Didàctica Artística. Educació Artística

Magdalena Duran, professora titular de l’ESDA Llotja de Barcelona. Llicenciada en Belles Arts per la UB, Màster en Aplicacions Psicoterapèutiques de les Arts per la UB. Formada en psicoteràpia Gestalt i en psicoteràpia integrativa pel programa SAT. Artista visual.

Preu

                   48 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
— Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

                  Altres: 69 euros.

Llengua vehicular del curs

català i castellà.

Avaluació

els alumnes han de lliurar un quadern d’aprenentatge (amb els registres de cada sessió) i una memòria final on reflexionin sobre el propi procés creatiu i l’experiència viscuda al taller.

Destinataris

estudiants, doctorands i investigadors, professors, educadors, psicoterapeutes, artistes, dissenyadors, arquitectes, empresaris..., i tota persona interessada que estigui involucrada en un projecte creatiu o el vulgui portar a terme.

Nombre d’alumnes

20.

Col·labora

 

 

 

Formulari de matrícula