HIIT i aplicacions mòbils: noves tendències en el camp de l'educació física

Anul·lat

L’increment de l’obesitat infantil i dels estils de vida sedentaris ocasiona noves necessitats i reptes per als professionals involucrats en l’educació física dels escolars. La intensitat de l’activitat física dels nins i adolescents suposa un element crucial per combatre aquestes epidèmies. Així mateix, la irrupció de les noves tecnologies, concretament de les aplicacions mòbils, ofereix una nova metodologia per mesurar la condició física dels nins en edat escolar i poder determinar quins alumnes es troben en una zona de risc per a la salut. Per això aquest curs primerament oferirà una visió científica dels efectes fisiològics que té l’increment de la intensitat a les classes d’Educació Física així com de certes pautes metodològiques i pràctiques per a l’augment de la intensitat durant les classes a través de High Intensity Interval Training (HIIT). Per altra banda, aquest curs també pretén presentar quines són les aplicacions mòbils avalades científicament per avaluar la condició física, així com exposar la possibilitat d’usar-les en l’àmbit escolar.

Dates i horari

Curs presencial: del 16 al 19 d’abril i del 23 al 25 d’abril de 2018 de 16 a 19 hores, excepte el dia 26 d’abril, que serà de 16 a 20 hores

Durada

25 hores

Lloc

Edifici Guillem Cifre de Colonya (aula LEC01, llevat dels dies 19 i 26 que serà a l'aula B12) i al poliesportiu de la UIB. Campus universitari. Cra. Valldemossa, km.7.5-.Palma

Crèdits

ECTS:  1 (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia, grau de Física, - Comissió Acacdèmica de la UIB)

Nombre d’hores de formació permanent del professorat: en tràmit

Objectius

1) Conèixer les bases científiques sobre els beneficis de l’entrenament d’alta intensitat en la salut dels nins i adolescents

2) Aprendre els fonaments teòrics del HIIT

3) Aprofundir en les pautes metodològiques per incrementar la intensitat durant les classes d’Educació Física a través del HIIT

4) Conèixer les aplicacions mòbils per mesurar la condició física

5) Aprendre a utilitzar certes aplicacions mòbils per mesurar la condició física en l’àmbit escolar.

Continguts

Beneficis de l’activitat física vigorosa sobre la salut infantil

Principis per al treball d’alta intensitat

Metodologies per a la implementació del HIIT en l’àmbit escolar

Quantificació de la intensitat a les classes d’Educació Física

Valoració dels efectes produïts sobre la salut per l’exercici d’alta intensitat

Fonaments científics de les aplicacions mòbils en el camp de l’educació física

Coneixement d’aplicacions mòbils per a la mesura de la condició física

Ús d’aplicacions mòbils per a la mesura de la condició física a l’àmbit escolar.

Metodologia

Per una banda, es realitzaran exposicions dels continguts teòrics a través de classes teòriques que es reforçaran amb el material digital que es publicarà a l’espai de Campus Extens.

Per altra banda, es faran seminaris al poliesportiu on es posaran en pràctica les diferents pautes metodològiques explicades per a l’increment de la intensitat a les classes d’Educació Física, i sobre l’ús de les aplicacions mòbils en l’àmbit escolar.

S’encomanarà un treball pràctic i un altre de teòric en què l’alumne haurà d’aplicar els coneixements apresos durant les exposicions teòriques i a través de material disponible a l’espai de Campus Extens del curs.

Professorat

Dr. Adrià Muntaner Mas, professor ajudant del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Preu

          48 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
— Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici  del curs.
— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres:  69 euros.

Destinataris

Els curs es destina als professionals de l’educació que s’encarreguen d’impartir la matèria d’Educació Física, concretament als diplomats en els estudis de Mestre, Educació Física, als graduats en Educació Primària (menció d’Educació Física) i als llicenciats o graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. No obstant això, també hi tenen cabuda els professionals que exerceixin en l’àmbit de l’educació no formal, com ara els responsables d’activitats extraescolars de caire esportiu. També està destinat a les persones a qui pugui interessar la temàtica però que no es vegin reflectides en cap dels perfils mencionats anteriorment.

Avaluació

El treball pràctic suposarà un 50 per cent, i el treball teòric, un altre 50 per cent de la qualificació del curs.

Nombre de places

El nombre màxim d’alumnes és de 25.

Llengua vehicular

La llengua vehicular del curs és el català, no obstant això, es podran utilitzar altres llengües si és necessari.