Concurs musical per participar en el V Certamen Musical del Grup G9

Grup guanyador: Raccoon Riders!

El premi consisteix en articipar en el V Certamen Musical Interuniversitari del Grup 9 d’Universitats (G9), que tindrà lloc el dissabte 6 d'octubre de 2018 a Jarandilla de la Vera (Càceres).

 

Bases del concurs musical per seleccionar un grup de la UIB per participar en el V Certamen Musical Interuniversitari del Grup 9 d'Universitats (G9)

I. Participants

Hi pot participar un solista o un grup musical, però el solista i almenys un integrant del grup ha de ser membre de la comunitat universitària (estudiant, personal docent i investigador o personal d'administració i serveis) de la Universitat de les Illes Balears.

II. Les obres

Cada grup o solista ha d’enviar dos temes o cançons originals (lletra i música).

El jurat valorarà els temes o cançons originals composts pel grup o solista. S’exclouran de la valoració els plagis o còpies.

S'exclouran també totes les cançons la lletra o la interpretació de les quals incloguin llenguatge inadequat o ofensiu.

III. Drets sobre les obres

Les persones participants han de respondre personalment de la legítima titularitat dels drets de les cançons i músiques interpretades, garantida per la participació en aquest concurs.

La UIB podrà emprar els temes o cançons presentats per a la divulgació de qualsevol activitat i dels seus participants en qualsevol dels mitjans que consideri oportuns. Així mateix, la participació en el concurs implica la concessió de l'autorització a l'organització per incloure, eventualment, imatges i/o vídeos de cada grup o solista al programa, a la pàgina web i en altres mitjans que facilitin la promoció del concurs.

IV. Inscripció

La inscripció s’ha de fer a l’adreça <sac@uib.cat> amb la informació següent:

  • a. Nom del grup o solista.
  • b. Per cada integrant, un document amb el nom i els cognoms, l’adreça postal i electrònica, el telèfon de contacte, fotocòpia del DNI i, si escau, fotocòpia del justificant de la vinculació a la Universitat (estudiant, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis). S'ha d'indicar quin dels membres del grup actuarà en representació del seu grup.
  • c. En el cas dels estudiants, s'indicarà la titulació que estiguin cursant.
  • d. Un document amb les lletres de les cançons que s’interpretaran al concert i una breu presentació del grup. Si les lletres no són en català o en castellà, se n’ha d’adjuntar la traducció al català o al castellà.
  • d. Les cançons han de ser en format AIFF, WAV, FLAC o ALAC. Les podeu enviar en el mateix correu electrònic per WeTransfer.
  • e. Una declaració jurada de la/les persona/es participant/s que indiqui que els temes que es presenten al concurs no han estat premiats en altres concursos.
V. El termini per presentar les obres acaba el 13 de juliol de 2018.
VI. Premi

Participar en el V Certamen Musical Interuniversitari del Grup 9 d’Universitats (G9), que tindrà lloc el dissabte 6 d'octubre de 2018 a Jarandilla de la Vera (Càceres).

El solista o grup guanyador està obligat a assistir i participar al concert, i s’exclourà del certamen en cas contrari. Consultau les bases del certamen.

La UIB es farà càrrec de pagar les despeses de viatge del solista o dels integrants del grup musical que representi la Universitat. El G9 es fa càrrec de les despeses d’allotjament i manutenció durant els dies d’estada a Càceres.

VII. El jurat

El jurat està compost per tres representants de la UIB.

El jurat tindrà en compte, entre d’altres, els criteris de valoració següents:

  • Instrumentació i qualitat tècnica: es valorarà la qualitat del so dels instruments i la interpretació en cada estil musical.
  • Originalitat: es tindrà en compte la creativitat artística en la lletra, música i interpretació.

Segons el parer del jurat, el concurs podrà declarar-se desert quan es consideri que les obres no tenen la qualitat suficient.

La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer a final de juny.