Curs d'introducció a l'Esperanto

L’esperanto és una llengua creada el 1887 i que des d’aleshores no ha deixat mai de parlar-se. Amb una gramàtica sense excepcions permet un aprenentatge ràpid i efectiu. En cent trenta anys d’història ha esdevingut instrument d’una literatura on convergeixen corrents culturals de tot el món. Aprendre esperanto obre les portes d’una comunitat internacional extraordinàriament dinàmica, però també és una estratègia propedèutica pel que fa a l’aprenentatge de qualsevol altra llengua.

L’any 2017 va ser declarat any Zamenhof per la UNESCO en commemoració del centenari del traspàs de L. L. Zamenhof (1859-1917), iniciador d’aquesta llengua internacional.

Destinataris

Comunitat universitària i públic en general

Dates

Els dijous i divendres lectius, de l'11 d’octubre del 2018 al 25 de gener del 2019.

Horari

De 10 a 12 hores

Durada

30 hores de classe i 2 d’avaluació

Lloc

Aula 14. Edifici Ramon Llull. Campus Universitari (llevat de dia 29 de novembre que serà a l'aula 15)

Nombre d'hores de formació permanent del professorat

Aquesta activitat no ha estat homologada perquè que no s'adapta a cap línia estratègica del Pla de Formació del Professorat 2016-2020, d'acord l'article 3 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat. BOIB núm. 54 de 6 de maig de 2017.

Objectius

 • Conèixer l’esperanto des d’un punt de vista tipològic
 • Assolir competència comunicativa en esperanto pròpia del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
 • Manejar eficientment recursos en línia d’autoaprenentatge de l’esperanto
 • Entrar en contacte amb aspectes culturals propis de l’esperanto o que s’hi relacionen (literatura, mitjans de comunicació, moviments socials, ideologia, etc.)

Continguts

 • Gramàtica i lèxic
 • Història de l’esperanto
 • Literatura i mitjans de comunicació
 • L’esperanto i els moviments socials i polítics

Metodologia

 • Explicacions
 • Pràctica de conversa
 • Recursos en línia a partir de l’aula virtual del curs a Campus Extens: recursos extens, guia d’autoaprenentatge mitjançant el paginari Lernu, presentacions multimèdia, cançons

Avaluació

El curs contempla dos tipus d’avaluació i, per tant, la possibiblitat d'obtenir un d'aquests dos certificats:

 • certificat d'assistència: per als alumnes que assistiu, com a mínim, al 80 per cent de les classes i que no desitgeu presentar-vos a l’examen final.
 • certificat d'aprofitament: per als alumnes que assistiu, com a mínim, al 80 per cent de les classes i aproveu l’examen final. Aquest és el resultat que han d'assolir els estudiants que desitgin que el curs computi com a part de l'avaluació de l'assignatura 20701 Lingüística.

Llengua vehicular del curs

Català i, progressivament, esperanto

Organització

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, SAC

Professor

Nicolau Dols, professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Preu de matrícula

Gratuït

Nombre de places

Màxim de 40

Places

Tendran prioritat:

1. Estudiants de l’assignatura 20701 - Lingüística impartida a la UIB

2. Altres estudiants de la UIB

3. Personal de la UIB

4. Públic en general

Observacions

- El curs podrà comptar com a activitat complementària de l’assignatura 20701 (LLC i LLE). Els estudiants interessats en aquesta opció hauran de fer un examen al final del curs.

- Una part important del curs consistirà en activitats d’autoaprenentge per Internet.

Inscripcions

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Termini: 10 d'octubre de 2018

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Els alumnes de l'assignatura 20701 - Lingüística hauran de presentar un justificant de matrícula.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es 

Inscripció en línia