Escoltar

DRAC PAS i PDI. Informació general

El programa DRAC-PAS s'entén com un ajut per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives, i per a assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball a les universitats membres de la Xarxa.

El programa DRAC-PDI s'entén com un ajut per promoure la mobilitat del professorat universitari per participar en cursos, seminaris o congressos de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, o per a l’organització conjunta d’altres activitats culturals en el marc de les universitats de la XVU.

Els imports dels ajuts, destinats a cobrir despeses de desplaçament, allotjament i inscripció; en cap cas no s’hi inclouen les despeses de manutenció.

DRAC-PAS, DRAC-PDI - Informació sobre el procediment de sol·licitud

Requisits per demanar un ajut

Abans de sol·licitar l’ajut has de consultar les bases que s’adjunten a la pàgina del programa DRAC en relació amb la modalitat per a la qual es fa la sol·licitud (DRAC-PAS, DRAC-PDI), a més de consultar la informació que s’inclou a continuació.

Què has de fer per demanar un ajut

 1. Emplenar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació següent:
  • Sol·licitud DRAC corresponent a cada modalitat (DRAC-PAS o DRAC-PDI), completada i signada.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Còpia de la primera pàgina de la llibreta del C/C.
  • En cas d’estades en laboratoris, cal un document d’acceptació de la Universitat de destinació.

  Només s’admetrà una sol·licitud per persona i per cada període d’intercanvi.

  Les sol·licituds s’han de presentar abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es faci amb posterioritat a l’activitat.

 2. Lliurar la sol·licitud al Registre General de la UIB, Son Lledó, o al Registre de l'edifici Sa Riera, dins els terminis establerts per la Xarxa Vives en la convocatòria corresponent (fins al 15 de gener, 15 de maig o 15 de setembre, segons el període en què es realitzi l’activitat), i sempre abans de la data de realització de l’activitat.
 3. Una vegada realitzada l’activitat, s’han de presentar els originals dels documents justificatius de les despeses de desplaçament, allotjament i inscripció abans que acabi el termini de la convocatòria corresponent (fins al 15 de gener, 15 de maig o 15 de setembre, segons el període en què es realitzi l’activitat):
  • Original del bitllet d'avió, de la factura i del justificant de pagament al vostre nom.
  • Original de les targetes d'embarcament del bitllet d'avió o de vaixell (anada i tornada).
  • Original dels tiquets d'autobús, tren, taxi... utilitzats per al transport o desplaçament.
  • Original de la factura i del justificant de pagament d’allotjament* al vostre nom.
  • Original de la factura i del justificant de pagament de la matrícula o inscripció al vostre nom.
  • Original de qualsevol altre document que justifiqui les despeses de desplaçament, allotjament i inscripció.

  Només es pagarà l’import corresponent als justificants que es presentin, sempre que no superin els màxims que estipula la pàgina del programa DRAC en funció de cada modalitat.

  Nota: El Vicerectorat estableix en 45 euros diaris, amb un màxim de tres dies, les despeses d’allotjament que es podran demanar en cada sol·licitud.

  Important! S’han de conservar els documents originals justificatius de les despeses, ja que, si es concedeix l’ajuda, s’hauran de presentar per poder fer el pagament.

Procediment de selecció

El vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries resoldrà la convocatòria i publicarà la resolució a la pàgina web del SAC.

Les convocatòries es resoldran d’acord amb les bases establertes a la pàgina del programa DRAC i les condicions que s’inclouen en aquesta pàgina.

Un cop hagis tornat has de...

Presentar els documents originals justificatius de les despeses al vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, per poder fer el pagament. 

Per a més informació: drac@uib.es