Instruccions de matrícula

Inscripció (+34 971 39 80 20)

Les inscripcions es duran a terme en els serveis administratius de la Seu d'Eivissa i Formentera, segons el procediment següent:

1. Formalitzar el pagament corresponent:

  • Transferència al compte corrent número ES44 2100 5897 11 0200001345 de la Caixa indicant el nom del curs, Servei d’Activitats Culturals i el nom de l’alumne.

2. S’ha de presentar als serveis administratius, personalment, per fax (971 971 39 81 49), o per correu electrònic <seu.eivissa@uib.cat> la documentació següent:

  • Inscripció
  • Còpia de la transferència o de l’ingrès
  • Fotocòpia del DNI

Per a l’alumnat espanyol:

Fotocòpia de la titulació*

Còpia del carnet que lliura la universitat o document acreditatiu (només estudiants i persones de la comunitat universitària)

3. No se realitzarà la inscripció al curs seleccionat, si no es disposa de tota la documentació requerida.

4. La Universitat pot anul·lar un curs amb tres dies d’antel·lació, en el cas que no s’arribi al nombre mínim de persones matriculades (segons normativa interna del SAC).

5. Per saber si s’han concedit els crèdits sol·licitats o les hores de formació permanent del professorat, podeu consultar la pàgina web (sac.uib.cat) o contactar amb la Seu d'Eivissa i Formentera.

* Sols la primera vegada que una persona se matricula en un curs de formació permanent del professorat. (Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia de la titulació)