Matrícula

Inscripció

Inscripcions als serveis administratius de l’edifici Sa Riera. Per formalitzar la inscripció cal:

1. Formalitzar el pagament corresponent:

  • Mitjançant targeta de crèdit o de dèbit als serveis administratius de Sa Riera o
  • Al compte corrent número ES44 2100 5897 11 0200001345 de la Caixa amb el nom del curs, Servei d’Activitats Culturals i el de l’alumne.

2. Presentar als serveis administratius personalment, per fax (971 17 24 35), o al correu electrònic <cursos@uib.cat> la documentació següent:

  • Inscripció
  • Còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació*
  • Còpia del carnet que expedeix la Universitat o document acreditatiu (només estudiants i membres de la comunitat universitària)

3. No us inscriurem al curs fins que no tinguem tota la documentació requerida.

4. Us recordam que la Universitat pot anul·lar un curs amb tres dies d’antelació perquè no hi ha el nombre mínim d’alumnes matriculats (segons la normativa interna del Servei d'Activitats Culturals).

Per saber si s'han concedit els crèdits sol·licitats o les hores de formació permanent de professorat, consultau la pàgina web (sac.uib.cat) o el Servei d’Informació.

Servei d’Informació
informacio@uib.cat
sac.uib.cat

* Només la primera vegada que us matriculeu a un curs de formació permanent del professorat. (Les persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol.)