LES ACTIVITATS DE PRECISIÓ: UN ENFOCAMENT COOPERATIU A L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA

Anul·lat

Dates i horari

Del 9 de març al 25 de maig de 2018

 

Sessió 1: el divendres 9 de març de 17.30 a 20.30 h a l’edifici Sa Riera (aula 4)
Sessió 2: el dissabte 10 de març de 9 a 13 h al Club de Golf Son Quint
Sessió 3: el dissabte 17 de març de 9 a 13 h al Club de Golf Son Quint
Sessió 4: el dilluns 19 de març de 18.30 a 20.30 h a CampusEsport UIB
Sessió 5: el dimecres 21 de març de 18.30 a 20.30 h a CampusEsport UIB
Sessió 6: el divendres 23 de març de 18.30 a 20.30 h a CampusEsport UIB
Abril-maig: aplicació del treball a l'escola
Sessió 7: avaluació final: el divendres 25 de maig de 15.30 a 20.30 h a l’edifici Sa Riera (aula 4)

Durada

40 hores (20 hores presencials i 20 hores de treball autònom a Moodle)     

Lloc

Edifici Sa Riera de la UIB (aula 4), Camp de Golf de Son Quint i instal·lacions esportives del campus de la UIB

 

Crèdits ECTS: en tràmit

Nombre d’hores de formació permanent de professorat: en tràmit

Objectius

Conèixer l'aportació coeducativa dels jocs de precisió.

Conèixer el golf: història, material, terminologia, modalitats, hàndicap, terreny de joc, reglament bàsic i normes d’etiqueta de la seva pràctica.

Adquirir els fonaments tècnics i practicar el gest tècnic dels distints cops de precisió.

Justificar la pràctica de les activitats i els jocs de precisió al currículum vigent d’EF.

Valorar els beneficis que comporta la pràctica d’aquestes activitats.

Elaborar i posar en pràctica a l’escola una aplicació didàctica de jocs de precisió cooperatius.

Intercanviar experiències després de l'aplicació.

Organitzar una competició de jocs de precisió al centre.

Continguts

Les activitats de precisió en el marc curricular de la LOMCE.

L'enfocament cooperatiu de les activitats i els jocs de precisió.

El golf: història, material, terminologia, modalitats, hàndicap, terreny de joc, reglament bàsic i normes d’etiqueta de la seva pràctica.

Els diferents cops: joc llarg, joc curt: putter i approach.

Recursos, estratègies i eines per aplicar a l’aula.

Coordinador

Dr. Pere A. Borràs, professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques
Específiques de la UIB

Professorat

Dr. Antoni Albertí, professor del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del CESAG

Sr. Mario Rapado, jugador professional de golf i membre del comitè de formació
de la Federació Balear de Golf

Preu

          48 euros:

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
— Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici de la matrícula del curs.
— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres: 69 euros.

Col·laboració

Federació Balear de Golf. Camp de golf. Kits de golf per a infants.

Criteris de selecció

(feu-los constar a la inscripció)

1.            Mestres especialistes d’EF que imparteixin l’especialitat el curs actual a alumnat de 3r a 6è de primària.

2.          Mestres especialistes d’EF que imparteixin l’especialitat el curs actual a alumnat d'altres cursos.

3.          Mestres especialistes d’EF.

4.          Mestres tutors.

5.          Es prioritzarà que els inscrits siguin de diferents centres.

6.          En cas d’igualtat de condicions, es prioritzarà segons l’ordre d’inscripció.

Previsió de programa de les sessions presencials i dates a tenir en compte

DATA I HORARI

DESENVOLUPAMENT

LLOC

DOCENT

SESSIÓ 1: 3 hores

17.30-20.30

TEÒRICA

ED. SA RIERA. UIB

 

ANTONI ALBERTÍ

SESSIÓ 2:

DISSABTE: 4 hores

9-13

 

 

PRÀCTICA

 

 

CAMP DE GOLF

SON QUINT

 

 

ANTONI ALBERTÍ

MARIO RAPADO

 

SESSIÓ 3:

DISSABTE: 4 hores

9-13

SESSIÓ 4: 2 hores

18.30-20.30

 

PROPOSTA METODOLÒGICA PER A L’ELABORACIÓ DE L’APLICACIÓ DIDÀCTICA

 

 

CAMPUS DE LA UIB

 

 

ANTONI ALBERTÍ

 

SESSIÓ 5: 2 hores

18.30-20.30

SESSIÓ 6: 2 hores

18.30-20.30

 

TREBALL AUTÒNOM

 

ELABORACIÓ DE L’APLICACIÓ DIDÀCTICA I POSADA EN PRÀCTICA AL CENTRE

(es podrà disposar dels kits de golf per a infants, que es recolliran i lliuraran a la Federació Balear de Golf)

ORGANITZAR UNA COMPETICIÓ AL CENTRE

AVALUACIÓ

ATENCIÓ

 

LLIURAMENT I CORRECCIÓ DE L’APLICACIÓ DIDÀCTICA

Cada participant la penjarà al Moodle.

El ponent comunicarà a cada participant fins a quina data pot penjar la seva aplicació.

SESSIÓ 6: 3 hores

15.30-20.30

AVALUACIÓ FINAL

ED. SA RIERA. UIB

ANTONI ALBERTÍ

 

         

 

Recomanacions

A les observacions cal especificar si sou esquerrans o dretans, si teniu coneixements previs i, si practicau aquest esport, quin hàndicap teniu. A més, heu d’incloure totes les dades que puguin ser importants a l’hora de fer la selecció de participants. Posau el telèfon mòbil i adreça de correu electrònic que useu habitualment. No oblideu posar també l’adreça de correu electrònic d’Educació per poder accedir al Moodle.

Important: cal dur calçat esportiu i roba còmoda. Al camp de golf no es poden dur texans ni camises. En cas de ploure, les sessions es realitzaran igualment. Cal dur impermeable.

Certificació

Per tenir dret a la certificació corresponent, els participants han de:

1. Assistir com a mínim al 80 per cent de les hores presencials de l’activitat (20 hores), tenint en compte que no es pot faltar a la darrera sessió de posada en comú i avaluació final.

2. Lliurar l’activitat d’aplicació al Moodle en la data assignada.

Activitat d’aplicació a l’aula o al centre

Les activitats i els jocs de precisió tenen vinculació amb els blocs de continguts de l'àrea d'EF de primària com són els d’habilitats motrius, atès que amb l’adquisició d’aquests continguts s’afavoreix que els alumnes siguin competents en l’aspecte motriu per poder resoldre diferents problemes motors i augmentar el nivell d’autonomia i confiança personal. O amb el bloc de continguts de jocs i activitats esportives, que fa referència a la pràctica de jocs i activitats esportives de tipologia diferent, sobretot les que es desenvolupen al medi natural. Tenen a veure també amb l’assoliment dels valors propis de l’esport. I igualment amb la valoració de les conductes que es desprenen de la seva pràctica.

Avaluació

Cada mestre/a ha de fer la pràctica al seu centre i reflectir aquesta pràctica en un document (processador OpenOffice. Tipus i mida de lletra: Arial 12. Extensió: mínim 3 i màxim 5 fulls. Presentació en PowerPoint/OpenOffice. Extensió: màxim de 5 diapositives).

Aquest document s’ha de lliurar al Moodle i finalment serà compartit amb tots els participants al curs.

Destinataris

Els mestres d’educació primària especialistes en Educació Física.

Nombre de places

Mínim: 10. Màxim: 20.