PROTECCIÓ DEL MENOR: ACOLLIMENT FAMILIAR, RESIDENCIAL I ADOPCIÓ

Organització

Facultat de Filosofia i Lletres. Departament de Filosofia i Treball Social, SAC (Servei d’Activitats Culturals de la UIB) i Fundación Aldaba.

Dates i horari

Mesos d’octubre i novembre, els dijous de 9.30 a 14.30 hores: 19 d’octubre, 26 d’octubre, 2 de novembre

Durada

15 hores

Lloc

aula AB22 de l’edifici G.M. Jovellanos, campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Nombre d’hores de formació permanent del professorat:

Segons consta a la diligència del 22 de desembre de 2017, aquesta activitat no ha obtingut l'homologació.

Podeu consultar aquesta resolució a la pàgina de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat següent: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&coduo=3035232&lang=ca

Objectius

Adquisició de coneixements bàsics sobre acolliment. Habilitats i estratègies d'intervenció en acolliment. Serveis, recursos i experiències en l'atenció a l'acolliment. Anàlisi de la situació actual de l'acolliment. Característiques dels i de les menors en situació d'acolliment.

Continguts

1. Marc d'intervenció
1.1. Marc legal. Principals disposicions normatives
1.2. Mesures de protecció
2. Organització del servei i distribució de funcions de l'Àrea de Protecció al Menor i Atenció a la Família
2.1. Composició de les seccions i àrees 
2.2. Competències de les seccions i àrees
3. Acolliment residencial 
3.1. Funcions de l'acolliment residencial
3.2. Principis bàsics de l'acolliment residencial
3.3. Programes d'atenció residencial
4. Acolliment familiar
4.1. Conceptualització
4.2. Principis bàsics del Programa d'Acolliment Familiar
4.3. Tipus d'acolliment familiar
4.4. Programes del Servei d'Atenció al Menor en relació amb l'acolliment familiar
5. Adopció nacional i internacional
5.1. Procés de recepció, formació, selecció i valoració de les famílies sol·licitants d'adopció
5.2. Procediment d'actuació en la formalització de l'adopció nacional
5.3. Procés d'actuació en la formalització de l'adopció internacional
6. Dubtes i preguntes.

Programa

1. INTRODUCCIÓ. MARC D’INTERVENCIÓ

• Marc legal: principals disposicions normatives
• Mesures de protecció 
• Concepte de maltractament
• Principis bàsics de la protecció a la infància
• Destinataris de l'actuació
• Menors i adolescents que necessiten una protecció especial 
• Organització del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família de l’IMAS
• Funcions dels equips i els professionals 
• Procés d'intervenció (recepció, recerca, avaluació, disseny del pla de cas, execució del pla de cas)

2. ADOPCIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL

• Conceptualització
• Objectius
• Funcions de la Secció d'Adopcions 
• Procés de recepció, formació, selecció i valoració de les famílies sol·licitants d'adopció 
• Procediment i procés d'actuació en la formalització de l'adopció
• Postadopció

3. ACOLLIMENT RESIDENCIAL

• Funcions de l'acolliment residencial
• Principis bàsics de l'acolliment residencial
• Programes d'atenció residencial:
1. P. residencial bàsic
2. P. coparental
3. P. de primer acolliment i valoració
4. P. d'acolliment per a menors estrangers no acompanyats
5. P. de tractament per a menors que han sofert maltractament, negligència o abús greu 
6. P. de tractament per a adolescents amb trastorn de comportament
7. P. d'atenció residencial per a menors amb discapacitat greu
8. P. per a adolescents i joves embarassades o amb càrregues familiars
9. P. de participació per a la integració estable en una família d'acolliment
10. Tipus de centres d'atenció residencial
• Bones pràctiques en acolliment residencial 
• Característiques, problemes i necessitats específiques dels nins i nines en acolliment residencial

4. ACOLLIMENT FAMILIAR

• Conceptualització
• Principis bàsics del Programa d'Acolliment Familiar 
• Tipus d'acolliment familiar
• Programes del Servei d'Atenció al Menor en relació amb l'acolliment familiar
• Acolliment familiar simple:
- en família extensa
- en família externa. Programa de famílies Cangur
- professional 
• Acolliment familiar permanent. Programa Niu
• Protocols d'actuació

5. EXPERIÈNCIES EN ACOLLIMENT EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES. BONES PRÀCTIQUES EN ACOLLIMENT

6. DUBTES I PREGUNTES

Metodologia

Exposició amb suport de material didàctic i gràfic.
Discussió en grups i participació.
Exposició d'experiències.

Els continguts es repartiran en tres sessions de cinc hores cadascuna.

Professorat

19 d’octubre

Amparo Solanes: cap del Servei de Menors i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Tècnica de referència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Àrea jurídica de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Margarita Segretin, Ivan Escoriza, Patricia Membrilla: petita residència infantil i juvenil Llar des Raiguer, per a nins de 3 a 17 anys. Gestionada per la Fundación Aldaba.

26 d’octubre

Maciana Bibiloni: tècnica de la Secció d’Adopcions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Testimoni d’una família amb experiència en l'adopció nacional i internacional                . Tècnica de la Secció d’Acolliments de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Testimoni d’una família amb experiència en acolliment.

Sandra Alcolea Rodríguez: directora de Can Neftalí, pis d’emancipació per a joves de 18 a 25 anys. Gestionat per la Fundación Aldaba                  .

Testimoni d’un/a jove resident en el pis d’emancipació Can Neftalí.

2 de novembre

FEIAB: Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear (FEIAB).

Serafín Carballo: director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor.

Ponència de qualque servei de Madrid gestionat per la Fundación Aldaba. Famílies voluntàries i testimoni.

Matrícula gratuïta

Destinataris

Educadors socials, treballadors socials, advocats..., i estudiants de Treball Social, Educació Social, Dret...

Nombre de places

95

Preinscripció

Fins al 16 d’octubre de 2017.

La preinscripció i la matrícula a un curs no impliquen la realització d’aquest, atès que el Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar-lo si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Recomanam als alumnes del programa DRAC i persones que vingueu de fora de l’illa que no adquiriu el bitllet d’avió fins que no rebeu la confirmació que el curs es duu a terme.

Per obtenir un certificat heu d'assistir a un 80 per cent de les classes.

formulari  en línia