Curs d'oratòria per a Juristes i Laboralistes (Nivell Bàsic)

Curs de formació complementària organitzat per la Facultat de Dret i el Servei d’Activitats Culturals de la UIB

Dates

Del dilluns 5 al divendres 9 de març de 2018

Horari

De les 16 a les 19 hores

Durada

25 hores (15 de presencials i 10 de treball personal)

Lloc

Sala de Vistes de la Facultat de Dret. Edifici G. M. de Jovellanos. Campus universitari

Crèdits

ECTS: 1 ( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Objectius

1. Aportar eines per aconseguir claredat i harmonia a l'hora de comunicar.
2. Superar la por escènica a través d'un coneixement dels elements que intervenen en el fet de comunicar (el cos, l'espai, la veu, l'interlocutor...).
3. Entrenar i prendre consciència de les disciplines que pertanyen a l'àrea de l'expressió oral.

4. Fer un bon ús de l'aparell fonador, la respiració, la correcta posició corporal.
5. Aconseguir una bona presència.

6. Aprendre a controlar i gestionar l'espai.

7. Estructurar el discurs.

8. Treballar l'estructura gramatical, el gènere.

9. Utilitzar correctament la puntuació durant una exposició oral: punt, punt i coma, cometes altes, cometes baixes... Les pauses, els silencis.

10. La gesticulació com a reforç del discurs oral.

Continguts

1. L'aparell fonador
2. La respiració
3. La correcció postural
4. L'espai
5. El text: estructura, puntuació, vocalització, projecció, pauses.
(Es treballarà amb textos jurídics i casos adaptats a la dinàmica i gestió de l'àmbit jurídic i laboral.)

Metodologia

Es treballarà amb exercicis pràctics de respiració, impostació, vocalització, projecció de l'aire, de gestió i ús de l'espai, i exercicis per a una bona correcció postural.
Es treballarà amb textos escrits i parlaments orals (com descripcions, diàlegs o ponències) que s'analitzaran i seran la matèria primera a la qual es podrà aplicar el treball pràctic esmentat més amunt.

Es recomana portar roba còmoda i una estoreta o similar.

Avaluació

Deu hores corresponents a l'elaboració i el lliurament d'un treball relacionat amb la temàtica objecte del curs. Per tant, el curs donarà dret a l'obtenció d'1 crèdit ECTS.

Professorat

Assun Planas és llicenciada en Art Dramàtic i màster en Arts Escèniques. Ha obtingut la suficiència investigadora en matèria pedagògica a la UAB.

Especialització en veu i cursos amb Coralina Colom i Miriam Marcet sobre el text, la veu i el vers.

Ha impartit classes d'interpretació, veu i oratòria en nombrosos centres, com l’Institut del Teatre de Barcelona, l’ESADID, el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB) i el Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB).

Actualment combina la seva faceta pedagògica amb la d'actriu.

Preu

40 euros

Destinataris

Dirigit a tots els estudiants de la Facultat (GDRE, GRLA i GAID) que vulguin iniciar-se en l'art de l'oratòria i millorar els seus recursos, començant pel bon funcionament de la veu, la presència física i la gestió de l'espai, que són les eines bàsiques perquè allò que es vol comunicar arribi a l'interlocutor amb eficàcia, claredat i harmonia.

Nombre de places: 25 (s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció)

Preinscripció

fins al 28 de febrer de 2018

La preinscripció i la matrícula a un curs no impliquen la realització d’aquest, atès que el Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar-lo si no té el nombre mínim d’alumnes requerit (15).

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80 per cent de les classes.

 formulari de matrícula

CURSO DE ORATORIA PARA JURISTAS Y LABORALISTAS (NIVEL BÁSICO)

Curso de Formación Complementaria, organizado por el Decanato de la Facultad de Derecho y el Servei d’Activitats Culturals de la UIB

Fechas

Del lunes 5 al viernes 9 de marzo de 2018

Horario

De las 16 a las 19 horas

Duración

25 horas (15 presenciales y 10 de trabajo personal)

Lugar

Sala de Vistas de la Facultad Derecho. Edificio Jovellanos. Campus universitari. Cra. Valldemossa km.7,5. Palma

Créditos

ECTS: en trámite

Objetivos

1. Aportar herramientas para conseguir claridad y armonía a la hora de comunicar.

2. Superar el miedo escénico a través de un conocimiento de los elementos que intervienen en el hecho de comunicar (el cuerpo, el espacio, la voz, el interlocutor...).

3. Entrenar y tomar conciencia de las disciplinas que pertenecen al área de la expresión oral.

4. Hacer un buen uso del aparato fonador, la respiración, la correcta posición corporal.

5. Alcanzar una buena presencia.

6.Aprender el control y la gestión del espacio.
7. Estructurar el discurso.

8. Trabajar la estructura gramatical, el género.

9. Utilizar correctamente la puntuación durante una exposición oral: punto, punto y coma, comas altas, comas bajas... Las pausas, los silencios.
10. La gesticulación como refuerzo del discurso oral.

Contenidos

1. El aparato fonador

2. La respiración

3. La corrección postural

4. El espacio

5. El texto: estructura, puntuación, vocalización, proyección, pausas.
(Se trabajarán con textos jurídicos y casos adaptados a la dinámica y gestión que se da en el ámbito jurídico y laboral).

Metodología

Se trabajará con ejercicios prácticos de respiración, impostación, vocalización, proyección del aire, de gestión y uso del espacio, y ejercicios para una buena corrección postural.
Se trabajará con textos escritos y parlamentos orales (como descripciones, diálogos o ponencias) que se analizarán y serán la materia prima donde se podrá aplicar el trabajo práctico arriba mencionado.

Se recomienda llevar ropa cómoda y una esterilla o similar.

Evaluación

10 horas corresponden a la elaboración y preparación de un trabajo relacionado con el tema objeto del curso.

Profesorado

Assun Planas es Licenciada en Arte Dramático y Máster de Artes Escénicas, habiendo obtenido la suficiencia investigadora en materia pedagógica en la UAB.

Especialización de voz y cursos con Coralina Colom y Miriam Marcet, sobre el texto dicho, la voz, y el verso.

Ha impartido clases de interpretación, voz y oratoria en numerosos centros, como el Institut del Teatre de Barcelona, en la Esadid, en el Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) y en Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

Actualmente combina su faceta pedagógica con la de actriz.

Precio

40 euros

Destinatarios

DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD (GDRE, GRLA y GAID) que quieran iniciarse y mejorar sus recursos en el arte de la oratoria, empezando por el buen funcionamiento de la voz, la presencia física y la gestión del espacio, que son las herramientas básicas para que aquello que se quiere comunicar llegue al interlocutor con eficacia, claridad y armonía.

Número de plazas: 25 (se adjudicarán por riguroso orden de matrícula)

Preinscripción

hasta el 28 de febrero de 2018

La preinscripción y la matrícula a un curso no implica la realización de éste, debido a que el Servei d’Activitats Culturals (SAC) puede anular una formación si no tiene el número mínimo de alumnos requeridos (15).

Para obtener un certificado se ha de asistir al 80% de las clases.

 formulari de matrícula