Àrees naturals d'especial interès (ANEI) de Mallorca: característiques i aprofitament didàctic (el sector de Llevant, I)

El curs s'anul·la per manca d'inscrits. Possiblement tornarem a obrir-ne la matrícula més endavant.

Les àrees naturals d'especial interès (ANEI) constitueixen una de les figures de màxima protecció definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, que estableix fins a 47 sectors territorials d'aquest tipus a Mallorca. Així com els espais protegits que gaudeixen d'un estatus legal «superior» (els parcs naturals) són prou coneguts i al seu voltant hi ha programes d'aprofitament didàctic i material de divulgació per al seu coneixement, les ANEI, tot i que tenen un elevat nivell de protecció, en general són poc conegudes i no gaire freqüentades. No se'n treu el profit social que potencialment seria possible, tot i que per les seves característiques són susceptibles de ser visitades o recorregudes sense tenir problemes amb la propietat, des del moment que algunes són públiques, altres són recorregudes per camins sense restriccions de pas o queden en part dins el domini maritimoterrestre. A més, solen estar afectades per altres figures de protecció (ZEPA: zona d'especial protecció per a les aus, ZEC: zona d'especial conservació i LIC: lloc d'interès comunitari).

El curs ofereix un coneixement d'alguns d’aquests espais, en aquest cas els situats a la comarca oriental de l'illa, i ofereix informació tant en l'àmbit teòric i bibliogràfic com amb recorreguts. Es dirigeix tant al públic en general interessat per conèixer el nostre medi natural com especialment al col·lectiu docent, atesa la potencialitat didàctica d'aquests espais.

Dates

Del dilluns 30 d'octubre al dissabte 18 de novembre de 2017 (sessions a l’aula: els dilluns; sessions al camp: els dissabtes).

Calendari de sessions: a l’aula: 30 d'octubre i 6 i 13 de novembre, sessions al camp: 11 i 18 de novembre.

Horari

de les 17.30 a les 20.30 hores les sessions a l’aula, i de les 9 a les 17 hores les sessions al camp.

Durada: 25 hores.

Lloc

Sessions d’aula: aula 0 de l'edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma. Sessions a les àrees: els dissabtes de 9 a 17 hores, a les diverses àrees protegides a recórrer.

Crèdits

1 ECTS concedit

Nombre d'hores de formació permanent del professorat

en tràmit

Objectius

Conèixer el marc legal de protecció del territori de la nostra comunitat autònoma. El marc legal i les diferents figures establertes, tant pel que fa a legislació autonòmica com estatal i europea. Conèixer les característiques generals de determinats espais protegits poc freqüentats pels usuaris en general i en particular per les visites escolars i sobre els quals hi hagi publicat poc material, tant de divulgació com docent. Proporcionar al personal docent recursos per a l'aprofitament didàctic d'aquests espais, aplicables als diversos nivells educatius. Programar i desenvolupar itineraris als diversos espais estudiats, amb diversos centres d'interès educatiu adequats a les seves característiques. Posar a l'abast material bibliogràfic i documental sobre les àrees estudiades.

Continguts

1. Descripció de la normativa bàsica sobre la protecció d'espais naturals a les Illes Balears, tot tenint en compte el marc insular, autonòmic, estatal i europeu.

2. Enumeració i descripció individualitzada de les principals ANEI de l'àrea de Llevant de Mallorca.

3. Reconeixement detallat de característiques dels espais següents:

a. Cales de Manacor

b. Puig de Sant Salvador de Felanitx 

Metodologia

Es combina l'exposició teòrica dels continguts amb pràctiques tant a l'aula com al camp. 

Coordinació

Maria Consolació Genovart Rapado.

Professorat

(Departament de Geografia, Universitat de les Illes Balears)

Maria Consolació Genovart Rapado.

Miquel Grimalt Gelabert.

Joan Bauzà Llinàs.

Preu

45 euros

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants: matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.

— Desocupats de l'Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l'inici de la matrícula del curs.

— Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l'INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l'INSS.

65 euros: altres persones interessades

Destinataris

Estudiants de la UIB en general. Professorat d'ensenyament secundari o segon cicle d'educació primària. Persones interessades en temes mediambientals o per conèixer millor el nostre territori.  

Nombre de places

20. 

Inscripció

Fins al 23 d'octubre de 2017.

La matrícula no implica la realització del curs, atès que el Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar una formació si no té el nombre mínim d'alumnes requerit. Recomanam a les persones que vingueu de fora de l'illa que no adquiriu el bitllet d'avió fins que no rebeu la confirmació que el curs es duu a terme. Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80 per cent de les classes. 

Formulari d'inscripció