Música i cervell: percepció, emocions, beneficis pedagògics i terapèutics

-Anul·lat-

El curs té com a objectiu donar a conèixer la connexió entre música i cervell mitjançant l'anàlisi de la percepció musical, les diferents emocions provocades per la música, així com els diferents beneficis pedagògics i terapèutics de l'audició i la pràctica musical. S'aprofundirà en una anàlisi de les diferents zones encefàliques relacionades amb l'audició i la interpretació musical a través de dues tècniques d'anàlisi: l'electroencefalografia quantitativa (EEG) i la ressonància magnètica funcional (fMRI). S’explicaran les àrees cerebrals involucrades en els processos musicals: memòria, àrees motores, sensitives, etc. Aquest curs també farà un recorregut pel desenvolupament dels estils musicals fins als nostres dies, relacionat amb la percepció humana, i s'exposaran aspectes vinculats amb l'aprenentatge musical en diferents etapes i les millores cognitives que produeix. Finalment, es tractaran aspectes procedimentals relacionats amb la musicoteràpia així com la seva aplicació en diferents àmbits de la salut.

Dates i horaris

Dies 3, 4, 10 i 11 d'abril, de 16 a 20 hores. Els dies 3 i 4 d'abril, la docència serà impartida pel Dr. Antoni Gamundí; mentre que els dies 10 i 11 impartirà la docència la Dra. Almudena González.

Durada

25 hores: 16 hores presencials i 9 hores de treball autònom.

Destinataris

Professors, estudiants universitaris, mares, pares i població en general.

Professorat

- Dr. Antoni Gamundí Gamundí. Professor titular de Fisiologia. Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears.

- Dra. Almudena González Brito. Professora de Música de Cambra del Conservatori Superior de Música de Canàries (Tenerife).

Objectius

  • Analitzar la influència dels sons en els humans.
  • Proporcionar a l'alumne aspectes bàsics sobre electroencefalografia (EEG) i ressonància magnètica funcional (fMRI).
  • Conèixer els nexes d'unió entre la música i el cervell humà.
  • Verificar la influència de diferents estils musicals en l'encèfal i relacionar-los amb la cultura musical de l'oïdor i de l'intèrpret.
  • Conèixer diferents estils musicals i els seus lligams culturals.
  • Analitzar la percepció auditiva durant l'audició, interpretació i imaginació musical mitjançant tècniques modernes d'anàlisi de senyals i imatges.

Continguts

Tema 1. Bases físiques i fisiològiques de l'audició en humans: els sons, les sensacions sonores i les vies auditives.

Tema 2. Caracterització espectral de la música en humans i animals.

Tema 3. Aspectes neuroanatòmics i funcionals relacionats amb l'audició.

Tema 4. Tècniques d'anàlisi de la percepció, reconeixement i cognició musical en humans: EEG, fMRI.

Tema 5. Qualitats de la música i característiques dels estils musicals.

Tema 6. Centres cerebrals relacionats amb l'audició musical i la interpretació musical.
Tema 7. Beneficis de l'aprenentatge i pràctiques musicals.

Tema 8. Musicoteràpia.

Metodologia

El curs es basa en lliçons magistrals en les quals s'exposaran aspectes bàsics de la música i percepció cerebral, recolzats en aplicacions extretes de la recerca recent. En aquesta modalitat de curs, s'interrelacionen teoria i pràctica en una modalitat d'ensenyament-aprenentatge en què els professors exposen fonaments teòrics i procedimentals que posen les bases perquè posteriorment els alumnes realitzin un taller dissenyat prèviament. El curs uneix conceptualització i implementació, i el professor permet l'autonomia dels estudiants. Aquest curs de naturalesa transversal uneix dues matèries en teoria llunyanes com són la música i la neurofisiologia, ambdues amb continguts teòrics i pràctics que s'interrelacionen i es retroalimenten. Les classes s'orienten a difondre la música com a element essencial que influeix en l'estructura i la funció cerebral. S'aprofundeix en la importància de la música en la societat actual, tant com a mitjà social com per les millores cognitives que produeix en l’aprenentatge i la pràctica. Per tant, la metodologia serà de caràcter obert i flexible. Es parteix del principi de participació activa implicant els alumnes en el procés d'aprenentatge mitjançant debats tant sobre diferents estils musicals com sobre la pràctica, els gusts i la percepció musical.

Inicialment es tractarà de familiaritzar l'alumne amb els conceptes bàsics que s'han de dominar per poder accedir al coneixement de la música i el seu reflex en el cervell. Per a això és necessari que l'alumne adquireixi coneixements bàsics en l'àrea de la biofísica del so, especialment pel que concerneix les diferents qualitats del so i la seva localització cerebral. En l'àrea metodològica de la música les nocions bàsiques comprenen els conceptes de mètode pràctic amb audicions de diferents sons i estils musicals, per tot això la metodologia adoptada és teoricopràctica.

Pla d’avaluació de l’activitat

Amb la finalitat d'establir l'aprofitament del curs per part de l'alumnat, es proposarà que els alumnes realitzin un treball escrit a partir d’algun dels aspectes tractats durant les classes teòriques, que hauran de lliurar en un termini de quinze dies, a partir de l'últim dia de classe. La realització d'aquest treball es considera com a activitat no presencial autònoma, amb una durada aproximada de nou hores.

 

Nombre de crèdits ECTS de la UIB: 1 (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Bioquímica i grau Física. Si s'assignaran crèdits a l'alumnat del grau de Biologia)

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació: 16

Nombre màxim de places: 40

Lloc de realització

Seu universitària d'Eivissa i Formentera

Preu de matrícula

1.    UIB:  48 euros

      Alumnes de la UIB

      PDI i PAS

      Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

      Alumni de la UIB

 

2.    Altres estudiants: 48 euros

      Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

      Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

 

3.    Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol:  48 euros

      Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.

      Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

4.    Altres:  69 euros.

 

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Termini: 29 de març de 2017

Les inscripcions es faran en línia.