Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI (nivell I) Eivissa

 

Raül Genovès Company

r.genoves@uib.es

 

Adreçat a totes les persones interessades a adquirir coneixements teòrics i habilitats pràctiques en competències emocionals bàsiques. Aquesta formació s’adreça tant als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes. També a les persones que vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

Dates i horaris

Els dies 4, 5, 11, 12, 25 i 26 d’abril de 2017

Els dimarts i dimecres de les 16 a les 19.30 hores

Durada

20 hores presencials i 5 hores de treball de l’alumne (opcional per obtenir crèdits ECTS).

Destinataris

Professors, estudiants universitaris, mares, pares i població en general.

Formador

Raül Genovès Company, doctor en Filosofia. Titulat superior en Teràpies Naturals. Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB.

Director i formador del títol propi de postgrau de la UIB d’Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Objectius prevists

1. Reconèixer les característiques i necessitats pròpies de les relacions actuals entre professors i alumnes, pares, mares i fills.

2. Identificar els aspectes essencials a l’acció comunicativa i els distints tipus d’actitud davant les relacions. Aprendre a emprar-los a voluntat.

3. Aprendre a gestionar harmònicament les pròpies emocions i facilitar l’òptima gestió d’aquestes en els alumnes.

4. Conèixer i practicar amb els alumnes i/o altres persones les tècniques per millorar la comunicació, la gestió emocional, l’assertivitat i la solució pacífica de conflictes, així com les eines de relaxació.

5. Facilitar la motivació, la concentració i l’harmonia (intra i interpersonal).

Continguts

1. Com podem identificar les necessitats, expectatives i demandes (pròpies i dels altres).

2. Elements estructurals bàsics que conformen el joc comunicatiu. Foment de l’actitud d’escoltar i la suspensió del judici precipitat. Confirmar que realment hem comprès el que l’altre ens vol transmetre i viceversa.

3. Presentació i reconeixement dels diversos «personatges» o perfils que s’activen en les relacions. Com podem prendre consciència de les actituds inconscients i aprendre a manejar-les sanament. 

4. Conèixer els distints tipus d’estat d’ànim, els motius d’activar-los, i aprendre a manejar el «diàleg intern» per normalitzar les pròpies alteracions i l’estrès.

5. Coneixement i aplicació de les tècniques. Foment de la serenitat i pràctica del diàleg. Diversitat d’opinions i consens.

Metodologia

Els continguts es repartiran en sis sessions, que, a més, podran tractar algun tema complementari als ja presentats.

Cada sessió consta de dues parts, la primera de les quals es dedicarà a la presentació teòrica dels temes, i la segona a les pràctiques.

Part teòrica: presentació i explicació de cada tema, profunditzant també en els propòsits i pautes de funcionament dels exercicis pràctics.

Part pràctica: taller per a la pràctica de les tècniques.

Sessió 1: dimarts 4 d'abril, de les 16 a les 19.30 hores

Presentació del curs. Inici a la identificació i comprensió de les necessitats bàsiques

L’art d’escoltar. El diàleg com a eina constructiva

Concentració i atenció (eines de consciència corporal i respiració)

Sessió 2: dimecres 5 d'abril, de les 16 a les 19.30 hores 

L’àmbit emocional

Empatia i motivació (eines de consciència corporal i respiració)

Sessió 3: dimarts 11 d’abril de les 16 a les 19.30 hores  

Criteris personals i col·lectius (pràctica del consens)

El valor de la disciplina ben entesa. L’equilibri entre fermesa i permissivitat

Sessió 4: dimecres 12 d’abril, de les 16 a les 19.30 hores

L’actitud d’aprenentatge en l’adversitat

Autoconeixement. Rols i personatges (el «poble interior» i l’argument de la «pel·lícula personal»)

Sessió 5: dimarts 25 d’abril, de les 16 a les 19.30 hores

Addiccions, drogues i problemes de dependència

Tractament dels casos de separació, violència i situacions especials (dol, assertivitat i solució pacífica de conflictes)

Sessió 6: dimecres 26 d’abril, de les 16 a les 19 hores

El propi exemple com a model de referència. L’actitud congruent.

Pla d’avaluació de l’activitat

Serà continuada i tindrà en compte l’assistència i la participació a les classes, la presentació oral o escrita de les reflexions, l’aprofitament i l’aplicació personal dels continguts del curs.

Certificacions

Aquest curs possibilita obtenir un certificat d’assistència o d’aprofitament.

Reconeixement de les 20 hores corresponents al títol propi de postgrau de la UIB d’Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al Segle XXI.

Sol·licitats:

  • 1 crèdit ECTS. Concedit (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau Física)
  • Crèdits de lliure configuració de la UIB.
  • 20 hores de formació permanent del professorat.

Nombre màxim de places

40

Lloc de realització

Seu universitària d'Eivissa i Formentera

Preu de matrícula

1.    UIB: 48 euros

Alumnes de la UIB

  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Alumni de la UIB

2.    Altres estudiants: 48 euros

  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
  • Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

3.    Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol: 48 euros

  • Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

4.    Altres: 69 euros.

 

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.

Termini: 31 de març de 2017

Les inscripcions es faran en línia.