DRAC ESTIU. Informació general

El programa DRAC-ESTIU et permet assistir a cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que cada any edita la Xarxa Vives d’Universitats.

El programa s'entén com un ajut per assistir a aquests cursos o activitats. Els imports dels ajuts estan destinats a cobrir despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

Requisits per demanar un ajut

S’han de consultar les bases del programa DRAC-ESTIU.

Què has de fer per demanar un ajut

 1. Emplenar l’imprès de sol·licitud que hi ha la pàgina web de la Xarxa Vives d’Universitats, i adjuntar-hi la documentació següent:
  • Sol·licitud DRAC corresponent a la modalitat DRAC-ESTIU, completada i signada.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data, expedit per la secretaria que pertoqui.
  • Còpia de la inscripció del curs o activitat corresponent que figura a la Guia de cursos d'estiu 2018 de la Xarxa Vives d’Universitats.
  • Còpia compulsada del full de matrícula de la UIB d'aquest any.
 2. Les sol·licituds es poden presentar a partir de dia 2 de maig fins a dia 1 de juny de 2018.

  Només s’admetrà una sol·licitud per persona i per cada període d’intercanvi.

 3. Lliurar la sol·licitud i la documentació corresponent al Registre General de la UIB, Son Lledó, o al Registre de l'edifici Sa Riera, fins a dia 1 de juny de 2018.

Procediment de selecció

El vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries resoldrà la convocatòria i publicarà la resolució a la pàgina web del SAC

Un cop hagis tornat has de...

Presentar la documentació següent al vicerectorat ubicat a l'edifici Sa Riera, per poder fer el pagament de l’ajut:

 • Còpia de la primera pàgina de la llibreta del C/C.
 • Original i còpia del certificat d’assistència al curs o activitat pel qual es demana l’ajut.
 • Factures de transport i allotjament i targetes d'embarcament.

Per a més informació: drac@uib.es